Govern de les Illes Balears

Registre de Convenis i Acords

Dades del conveni

Conveni

Secció: 6 - Altres
Número: 2012/6/10
Matèria: Oposicions i Funció pública
Títol: Conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de les Illes Balears i l'Escola Balear d'Administració Pública per a la participació del seu personal en les activitats formatives de l'EBAP

Subscripció

Lloc: Palma
Data: 21/12/2009

Parts (Entitats signants)

Administració de la CAIB

  • Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)
  • Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Objecte

Establir les condicions de participació del personal al servei de l'ATIB en les activitats formatives de l'EBAP incloses en els plans anuals de Formació Contínua, Formació de Llengües i Formació General, d'acord amb els termes i les condicions particulars del conveni.

Vigència

Estat: Vigent
Termini inicial de vigència des de: 21/12/2009
fins a: 31/12/2010
Previsió de pròrroga: Si

Acords de pròrroga

Termini de vigència des de: 01/01/2011
Descripció del termini de pròrroga: Pròrroga automàtica, de forma anual i per any natural, en totes les seves clàusules i condicions, mentre una de les parts no manifesti, de forma expressa i fefaent, amb una antelació mínima de dos mesos a la data d'acabament de cada anualitat, la seva voluntat d'extingir-lo.

Document del conveni

PDF del conveni (PDF)
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears