Assistent per al càlcul de la categoria d'un equip a pressió

INSTRUCCIONS

Aquest assistent sols és vàlid per a recipients i canonades amb fluids no perillosos (grup 2). Per a calcular la categoria de l'equip a pressió emplenau els camps del formulari i pitjau el botó "Calculau la categoria" que trobareu a la part inferior del formulari.

 

Tipus d'equip:
Estat fluid:
PS (pressió màx. admissible):  bar
V (volum del recipient):  litres