Torna

FAQ.

 


Clicau a sobre de cada una de les preguntes per conèixer la resposta

Atenció a la Ciutadania

 Com puc sol·licitar informació general?

Disposa de tres vies per poder fer consultes generals sobre el funcionament de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

 - Via presencial: pot accedir a l'organigrama del Govern de les Illes Balears on trobarà les adreces dels diferents òrgans

- Via telefònica

- Via telemàtica

 On puc presentar documentació davant l'Administració?

Disposau de les vies següents:
 
a) A les oficines d'assistència en matèria de registres de l'Administració de la CAIB. Podeu consultar-les a l'enllaç següent: oficines d'assistència en materia de registres i models genèrics

b) A les oficines d’assistència en matèria de registres de qualsevol altra administració pública com, per exemple, als ajuntaments i consells insulars d’aquesta comunitat autònoma que disposen de registre electrònic interoperable. Aquestes entitats són les que apareixen en la relació següent: Entitats locals integrades en SIR

c) Correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


 Són hàbils els dissabtes a l'efecte del còmput de terminis administratius?

Amb l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el dia 2 d'octubre de 2016, els dissabtes varen passar a ser considerats dies inhàbils a l’efecte de comput administratius.
 
No obstant això, s'ha de tenir en compte que la disposició transitòria tercera de la Llei estableix un règim transitori, en el qual, resumidament, es disposa el següent:
 
a) Als procediments ja iniciats abans del 2 d'octubre de 2016, aquesta no els és aplicable, i es regeixen per la normativa anterior (és a dir, la Llei 30/1992).

b) Els procediments de revisió d’ofici iniciats després del 2 d'octubre de 2016 s’han de substanciar per les normes que s'estableixen a la Llei 39/2015.

c) Els actes i les resolucions dictats amb posterioritat al 2 d'octubre de 2016 es regeixen, pel que fa al règim de recursos, per les disposicions de la Llei 39/2015.

d) Els actes i les resolucions pendents d’execució el 2 d'octubre de 2016, es regeixen per a la seva execució per la normativa vigent quan es varen dictar.

Per tant, a l'efecte de determinar els dies que han de ser considerats hàbils a l'efecte de còmput administratiu s'ha de tenir en compte la normativa aplicable a cada cas, segons el règim transitori esmentat.

 Quins són els dies inhàbils del 2023 a l'efecte del còmput administratiu?

El 2 de desembre de 2023 es va publicar en el BOIB número 164 el Decret 89/2023 de 5 de desembre pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2024 a l’efecte del còmput administratiu.

D’acord amb aquest Decret

a) són dies inhàbils en tot l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a més dels dissabtes i diumenges, les festes laborals d’àmbit nacional i d’aquesta comunitat autònoma que s’indiquen a continuació:
 

1 de gener Any nou Dilluns
6 de gener Epifania del senyor Dissabte
1 de març Dia de les Illes Balears Divendres
28 de març Dijous Sant Dijous
29 de març Divendres Sant Divendres
1 d'abril Dilluns de Pasqua Dilluns
1 de maig Festa del Treball Dimecres
15 d'agost Assumpció de la Verge Dijous
12 d'octubre Festa Nacional Dissabte
1 de novembre Dia de Tots Sants Divendres
6 de desembre Dia de la Constitució Divendres
25 de desembre Dia de Nadal Dimecres


b) També són dies inhàbils a cada municipi de les Illes Balears els dies de les respectives festes locals que figuren en l’annex de la Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l’any 2024 en l’àmbit de les Illes Balears (Boib num. 140 de 14 d'octubre de 2023)

A la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears són inhàbils, als efectes del que preveu l'article 31.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratriu comú de les administracions públiques, a més dels dissabtes i diumenges, els dotze dies inhàbils indicats en l'apartat a)  però són hàbils els dies de festa local a cada municipi esmentats a l'apartat b)
.

Administració Electrònica

 Quins són els canals de presentació telemàtica de documentació a l'Administració de la CAIB?

― La Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://seuelectronica.caib.es), en la qual es troben tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament.
Per a poder iniciar un tràmit telemàtic a la Seu és necessari disposar d’un certificat electrònic, DNI-e o Cl@ve, usuari/contrasenya (Seycon), sense autenticació (per als tràmits amb preregistre; aquesta forma d'accés requereix l'aportació de documentació de forma presencial).

No obstant això, en iniciar el tràmit visualitzareu el sistema d'identificació concret que admet el procediment en qüestió.

- Quan a la Seu Electrònica no hi ha el tràmit específic que cercau, heu de presentar les vostres sol·licituds, escrits o comunicacions adreçades a l'Administració autonòmica mitjançant el tràmit d'instància genèrica (clicau aquí).

- Si voleu enviar documentació a altres administracions públiques (com, per exemple, consells insulars, ajuntaments, Administració General de l'Estat, etc.) heu de fer servir el Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració de l'Estat (necessitareu certificat o DNI electrònic) o adreçar-vos directament a la seu electrònica de l'administració destinatària.

.

 Puc anar a una oficina de registre de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per sol·licitar l’alta a Cl@ve?

Cl@ve és un sistema orientat a unificar i simplificar l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Es tracta d'una plataforma comuna per a la identificació i l'autenticació.

Aquest sistema està proporcionat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i permet identificar-se mitjançant un certificat electrònic (inclòs el DNI electrònic), el sistema Cl@ve PIN o el sistema Cl@ve Permanent. Per poder emprar qualsevol d’aquests dos darrers sistemes, és necessari registrar-se a Registre a Cl@ve o bé dirigir-se a alguna de les oficines habilitades de la Xarxa d'Oficines d’Assistència en Matèria de Registres del Govern de les Illes Balears, que podeu consultar en la web d'atenció a la ciutadania.

Per poder donar-vos d’alta a aquestes oficines tan sols necessitau el DNI, un número de telèfon mòbil i un correu electrònic.
Podeu trobar més informació en la pàgina de Cl@ve.

 Qué és un certificat electrònic i com s'instal·la?

El certificat electrònic és un fitxer electrònic que conté un conjunt de dades que permeten identificar el propietari. Amb un certificat electrònic es pot intercanviar informació amb altres persones i entitats d’una manera segura, i signar electrònicament dades per comprovar-ne la procedència i la integritat.

Per instal·lar-lo, una vegada que l’autoritat de certificació escaient ha emès un certificat i l’heu descarregat, heu d’instal·lar-lo al navegador del vostre ordinador. Quan hàgiu importat el certificat al vostre navegador, consultau a Internet els requisits tècnics dels navegadors per poder configurar-lo correctament.

En el cas que el certificat digital sigui de targeta, no és necessari  instal·lar-lo al navegador: se n’ha de fer ús inserint la targeta al lector de targetes.

Els certificats electrònics reconeguts més habituals són:

― DNI electrònic (persones físiques). Més informació a www.dnielectronico.es

― CERES – Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (persones físiques i jurídiques). Més informació a http://www.cert.fnmt.es/certificados

― Camerfirma (persones jurídiques). Més informació a https://www.camerfirma.com.

 A l’efecte de còmput de terminis, en quina data podem entendre que s’ha presentat un recurs mitjançant el Registre electrònic comú (REC)?

En el moment en què presenteu un recurs dirigit a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant el Registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat (REC), aquest registre electrònic emetrà de forma automàtica un justificant de presentació amb la data i hora de presentació, el qual us recomanam que conserveu, atès que aquesta serà la data a tenir en compte a l’efecte de considerar que el recurs ha estat presentat o no dins el termini legalment establert.

No obstant això, per a la determinació del termini que té l’Administració per dictar i notificar la resolució, s’ha de tenir en compte la data en què el recurs que heu presentat ha tingut entrada en el Registre electrònic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per comprovar la data en què el vostre recurs ha tingut entrada en l’organisme destinatari podeu accedir a l'històric de registres del REC identificant-vos amb certificat digital o Cl@ve i consultar l’estat del registre.

 Segons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quines són les persones obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració?

Estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que duguin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i les actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleats públics, tal com determini reglamentàriament cada administració.

Reglamentàriament, les administracions poden establir l’obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.

 Puc presentar documentació adreçada a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a través del Registre Electrònic Comú (REC)?

Podeu presentar documentació adreçada a òrgans d’aquesta Administració mitjançant el REC sempre que es tracti de procediments que no disposin de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En aquest cas, haureu d’emplenar la sol·licitud específica del procediment que trobareu a la Seu Electrònica, signar-la electrònicament i adjuntar-la al vostre registre com a document annexat.

 Com puc saber si la presentació de documentació realitzada mitjançant el REC ha tingut entrada en el Registre electrònic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears?

D’acord amb l’article 16.4.a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el justificant de presentació del REC té validesa a l’efecte de presentació de la documentació. No obstant això, heu de tenir en compte que el vostre registre  pot ser rebutjat pel registre de l’Administració destinatària quan concorri alguna de les circumstàncies establertes pel Ministeri de Política Territorial i Funció Pública en la Guia Funcional per a les Oficines d’Assistència en Matèria de Registre - Sistema d’Interconnexió de Registres:
    a) Que la documentació presentada mitjançant el REC realment vagi adreçada a una altra Administració, i aquesta no es trobi integrada dins el Sistema d’Interconnexió de Registres (SIR), o es desconegui el destí a la qual està dirigida.
    b) Que el registre realitzat correspongui a un procediment que disposa de tràmit telemàtic específic en la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
    c) Que el registre l’hagi realitzat un representat i es refereixi a vàries persones interessades.
    d) Que el registre l’hagi realitzat una persona i correspongui a vàries persones interessades quan la  tramitació requereix sol·licituds independents per a cada persona interessada.
    e) Que el registre l’hagi realitzat una administració pública.
    f) Que els fitxers dels documents adjunts al registre no es puguin obrir, o la documentació resulti incompleta o il·legible.


En aquests supòsits el registre es  considera no realitzat. Per això és important que comproveu que el vostre registre ha estat acceptat per l’òrgan destinatari de la vostra sol·licitud.
Per conèixer l’estat del vostre registre podeu accedir al REC,  i realitzar una recerca dels vostres registres clicant damunt el botó «buscar registro». En localitzar el registre sobre el qual voleu fer la consulta, accediu a «ver detalle» i a continuació «consultar estado del registro» i se us mostrarà alguna de les opcions següents:
PENDIENTE: si la sol·licitud es troba a l’espera de ser processada per un òrgan administratiu.
ENVIADO: si la sol·licitud ha estat enviada a l’òrgan administratiu de destí que heu indicat.
REENVIADO: si la sol·licitud ha estat reenviada d’un òrgan administratiu a un altre per motiu de competències.
RECHAZADO: si la sol·licitud ha estat rebutjada per l’òrgan administratiu de destí de la sol·licitud (per alguna de les causes abans indicades).
CONFIRMADO: si la sol·licitud ha estat acceptada per part de l’organisme de destí.  

Així mateix, si en el moment de realitzar el registre facilitau un correu electrònic en el servei d’alertes del REC,  rebreu un avís amb la presentació de la sol·licitud, i posteriorment un avís amb l’inici de la tramitació (moment en que el registre és acceptat per l’organisme de destí).
Finalment, també podeu accedir a la Carpeta Ciutadana del Govern de les Illes Balears que trobareu a la Seu Electrònica per consultar els vostres registres d’entrada i, si ho desitjau, descarregar el justificant del registre d’entrada a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 Preguntes freqüents relacionades amb la seu electrònica

En l'enllaç següent podeu consultar les preguntes freqüents relacionades: FAQ Seu electrònica

Darrera actualització: maig 2023