Torna

Fons Europeus

Comitè de seguiment FEDER 2007-2013

 

  • Comitè de seguiment del Programa Operatiu FEDER 2007-2013  El dia 11 de març es va celebrar el 1er. Comitè de Seguiment del Programa Operatiu del Fons FEDER del nou període d'inversions que co-finançarà la Unió Europea i que abarca des de l'any 2007 fins l'any 2013. Aquest organisme es l'encarregat de fer el seguiment de l'execució del PO a les Illes Balears. A l'acte, al qual varen assistir representats de la Comissió Europea, del Ministeri d'Economia i Hisenda, del Govern i diverssos agents socials, es va informar del pressupost del Programa, que té un total de 226,4 milions d'euros, a gastar de manera equitativa cada any.
  • Reglament intern del Comitè de Seguiment del Programa Operatiu FEDER de les Illes Balears 2007-2013 L'article 63 del Reglament (CE) nº 1083/2006 del Consell de 11 de juliol de 2006 estableix que l'Estat membre crearà un Comitè de Seguiment d'acord amb l'Autoritat de Gestió en un plaç màxim de tres mesos des de la data de notificació de la decisió d'aprovació del programa.
  • Manual dels procediments de gestió i control del PO FEDER 2007-2013  El Manual de procediments del PO FEDER de les Illes Balears constitueix un document viu en el qual es recullen els principals processos per al seu adequat desenvolupament. Això implica que qualsevol element que derivi en una alteració en els esmentats processos o procediments ha de tenir un fidel reflex en el present Manual. Així, podrà ser objecte d'actualització com a conseqüència de la dinàmica que caracteritza el propi Programa Operatiu, tant pel que fa als aspectes normatius, com als aspectes tècnics i tecnològics.