Torna

Fons Europeus

CONVOCATÒRIA DE MANIFESTACIÓ D'EXPRESSIONS D'INTERÈS PER POTENCIALS BENEFICIARIS D'AJUDA EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE BALEARS 2014-2020 PER AL PERÍODE 2021-2023

1. Organisme que convoca.
Direcció General de Fons Europeus (DGPFE), com a unitat de coordinació en el marc de l'Organisme Intermedi del Programa Operatiu (PO) FEDER de les Illes Balears 2014-2020.

2. Descripció general de procediment.
El document "Descripció de Funcions i Procediments de l'Organisme Intermedi", que va donar lloc a la designació de Govern de les Illes Balears com a Organisme Intermedi del PO FEDER de les Illes Balears, sota la coordinació de la DGFE, preveu en el seu apartat 2.2.3.4 com una de les metodologies de selecció d'operacions la "selecció d'operacions a partir de convocatòries d'expressions d'interès dels potencials beneficiaris".

Aquesta metodologia de selecció s'aplica en el cas d'actuacions desenvolupades per entitats públiques en l'exercici de les seves competències, que tenen específicament atribuïdes, i que compten amb finançament afectat FEDER en el seu pressupost per dur a terme operacions elegibles que s'ajustin al Programa Operatiu FEDER de les Illes Balears 2014-2020, al document de Criteris i Procediments de Selecció d'Operacions (CPSO), als plans, estratègies i altres documents de planificació sectorials pertinents i a la normativa comunitària, estatal i autonòmica d'aplicació.

Per tant, aquesta convocatòria constitueix l'acte d'inici del procediment de selecció d'operacions d'execució directa pels òrgans gestors del PO FEDER de les Illes Balears en els supòsits on no correspongui la selecció mitjançant convocatòria d'ajudes en règim de concurrència. D'aquesta manera, aquest procediment s'aplicarà a aquelles operacions l'inici i execució de les quals correspon al departament o entitat pública que presenta la sol·licitud, la qual tindrà la consideració de beneficiari a l'efecte de l'article 2 del Reglament (UE) nº 1303/2013, i haurà d'assumir totes les obligacions i compromisos que s'especificaran en el document pel qual s'estableixen les condicions de l'ajuda (DECA).

La DGFE, com a l'Organisme Intermedi del PO FEDER de les Illes Balears 2014-2020, realitzarà la selecció de les operacions a partir de les expressions d'interès remeses pels departaments i entitats interessats. Es deixarà constància de totes les expressions d'interès rebudes i es comunicaran les decisions adoptades sobre l'acceptació o rebuig de les sol·licituds mitjançant l'emissió del corresponent informe de conformitat o no conformitat, segons correspongui.

3. Àmbit temporal del procediment.
La present convocatòria té per objecte obrir, per al període 2021-2023, el procediment per a remetre propostes d'operacions per a la seva selecció i finançament FEDER en el marc del PO FEDER de les Illes Balears 2014-2020. Per tant, el termini de presentació de manifestacions d'interès estarà obert permanentment des de la publicació al web de la DGFE de la present convocatòria fins el 30 de juny de 2023.

4. Documentació a presentar pels potencials beneficiaris.
Els departaments o entitats públiques amb assignació FEDER interessats a presentar propostes d'operacions per al seu finançament en el marc del PO remetran a la DGFE la sol·licitud de selecció i la fitxa d'operació, que s'acompanya a la present convocatòria, degudament emplenada en tots els seus apartats i amb la informació requerida, que serà prou descriptiva de l'operació i dels projectes que la integraran.

Les sol·licituds i tota la documentació especificada, es poden presentar a la seu de la Direcció General de Fons Europeus (c / Palau Reial, 17, 07001 Palma) o mitjançant qualsevol de les formes establertes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.
Així mateix, el sol·licitant podrà presentar tota aquella documentació o informació addicional que consideri d'interès per a l'adequada valoració de la sol·licitud.

Palma, 16 de febrer de 2021
El director general de Fons Europeus

Félix Pablo Pindado

Documents:

DECLARACIÓ RESPONSABLE  FEDER Gestors.docxCONVOCATÒRIA DE MANIFESTACIÓ D'EXPRESSIONS D'INTERÈS PER A POTENCIALS BENEFICIARIS D'AJUDA EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE BALEARS 2014-2020 PER A l'ANY 2021-2023

DECLARACIÓ RESPONSABLE  FEDER Gestors.docxDECLARACIÓ RESPONSABLE FEDER Gestors.docx

Fitxa procediment selecció operacions.xlsFitxa procediment selecció operacions.xls

Editor de TextAnnex II - Declaració de absència de conflicte d'interessos

Guardar

Guardar

Guardar