Torna

Fons Europeus

Declaració de l'Organisme Intermedi en materia d'Antifrau

Un dels principals objectius de cara a aquest període és reforçar, dins de l'àmbit de les seves competències, la política antifrau en el desenvolupament de les seves funcions.

Bústia (Infofrau) - IGAE

El Servei Nacional de Coordinació Antifrau és l'òrgan encarregat de coordinar les accions encaminades a protegir els interessos financers de la Unió Europea contra el frau en col·laboració amb l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF).

Codi de conducta

Els empleats públics hauran d'exercir amb diligència les tasques que tinguin assignades i vetllar pels interessos generals amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic, i hauran d'actuar conformement als següents principis: objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l'entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes, que inspiren el Codi de Conducta dels empleats públics.

CODI DE CONDUCTA I PRINCIPIS ÈTICS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE FONS EUROPEUS COM A ORGANISME INTERMEDI

Instrucció de la DG Fons Europeus en materia de conflicte d'interessos