Torna

Fons Europeus

1. Instància Sol·licitud Annex 1 

2. Resum de dades bàsiques 

3. Acreditació de circumstàncies personals o registrals  de la persona sol·licitant:

  • DNI, poder del representant legal i CIF de la societat.
  • Les societats constituïdes han de presentar escriptura de constitució, modificacions i ampliacions de capital, composició del consell d'administració i relació d’accionistes amb participació superior al 10% i l'impost de societats dels darrers tres anys.
  • Les societats per constituir: certificat del Registre Mercantil Central de no coincidència de nom, projecte d'estatuts i futur Consell d'Administració i socis amb participació superior al10%.

4. Memòria del projecte d'inversió i annex del qüestionari mediambiental:

  • Plànol general del conjunt industrial, amb diferenciació de la situació inicial de la posterior a la inversió, i plànol de distribució en planta de nova construcció i ubicació de béns d'equip.
  • Projecte d'execució d'obra i projecte d'Instal·lacions.
  • Nota simple del terreny on s’ubiquen les inversions o croquis d'ubicació al municipi.
    Pressuposts.

5. Declaració de l'existència d'efecte incentivador.

6. Declaració responsable d'altres ajuts.

7. Declaració responsable relativa a la condició de PIME.

8.Declaració responsable de no inici d'inversions i de no existència d’acord irrevocable per fer el projecte:

Acta notarial acreditativa del no inici d'inversions.

9. Declaració de no reubicació d'activitat.

10. Declaració responsable de l'empresa de no estar en crisis a tenor de les Directrius de Salvament i Reestructuració.

11. Autorització a les administracions públiques per sol·licitar dades a l'Agència Estatal d'Administració Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

11-1.Autorització a la CAIB per sol·licitar l'Informe de Vida Laboral de l'Empresa (VILE).

12. Declaració responsable d'estar al corrent en el reintegrament de subvencions. 

Impresos

Iniciar una sol·licitud