Torna

Fons Europeus

Normativa del Fons FEDER al Període 2007-2013

 

  El Reglament específic del Fons FEDER, per al període 2007-2013 és el Reglament (CE) núm. 1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006. En aquest Reglament s'estableixen i defineixen les tasques i el grau d'intervenció del FEDER:

 Reglament (CE) núm. 1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1783/1999.

 

També hi ha altres Reglaments i normativa relacionada directament amb el Fons FEDER:

 Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, de 11 de juliol de 2006, pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió i es deroga el Reglament (CE) núm. 1260/1999.

 Correcció d'errades del Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, de 11 de juliol de 2006, pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió i es deroga el Reglament (CE) núm. 1260/1999.

 Decissió de la Comissió de 4 d'agost de 2006, per la qual s'estableix un repartiment indicatiu per Estat membre dels crèdits de compomís per a l'objectiu de Competitivitat regional i ocupació per al període 2007-2013.

 Decissió de la Comissió de 4 d'agost de 2006, per la qual s'estableix la llista de les regions que poden rebre financiació dels Fons Estructurals de forma transitòria i específica referent a l'objectiu de Competitivitat regional i ocupació per al període 2007-2013.

 Decissió del Consell de 6 d'octubre de 2006, relativa a les directrius estratègiques comunitàries en matèria de cohesió.

 Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006, pel qual es fixen normes de desenvolupament pel Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió, i el Reglament (CE) núm. 1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

 Correcció d'errades del Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006, pel qual es fixen normes de desenvolupament pel Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió, i el Reglament (CE) núm. 1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

 Reglament (CE) núm. 1989/2006 del Consell, de 21 de desembre de 2006, que modifica l'anexe III del Reglament (CE) núm. 1083/2006, pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió i es deroga el Reglament (CE) núm. 1260/1999.

 Decisió de la Comissió de 7 de maig de 2007 per la qual s'aproven determinats elements del Marc Estratègic Nacional de Referència d'Espanya. 

  Correcció d'errades (de 7 de juny de 2007) del  Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, de 11 de juliol de 2006, pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió i es deroga el Reglament (CE) núm. 1260/1999. 

PDF  Ordre núm. EHA/524/2008 de 26 de febrer de 2008, per la qual s'aproven les normes sobre les despeses subvencionables dels Programes Operatius del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i del Fons de Cohesió.

 

Més Normativa referent al període 2007-2013