Torna

Fons Europeus


Objectius temàtics del PO del FSE

 

Objectiu temàtic 8: promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral.

  • Objectiu específic 8.1.3: augmentar la contractació de caràcter estable de les persones aturades o demandants d'ocupació, amb inclusió de les de llarga durada i aquelles de més edat.
  • Objectiu específic 8.1.5: millorar l'ocupabilitat de les persones aturades o inactives, especialment d'aquelles amb majors dificultats d'accés al mercat laboral, per mitjà de l'adquisició d'experiència professional, incloses les iniciatives locals d'ocupació.

Objectiu temàtic 9: promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació.

  • Objectiu específic 9.1.1: millorar la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social a través de l'activació i d'itineraris integrats i personalitzats d'inserció.
  • Objectiu específic 9.3.1: augmentar la integració sociolaboral de les persones pertanyents a collectius més vulnerables, a través d'actuacions que fomentin la igualtat de gènere i la conciliació de la vida personal i laboral, evitant al seu torn la discriminació múltiple.
  • Objectiu específic 9.4.1: millorar l'accessibilitat per a les persones més vulnerables a serveis d'atenció sanitària, socials i d'orientació, formació i educació, incloent l'eliminació dels estereotips.

Objectiu temàtic 10: invertir en educació, formació i formació professional per a l'adquisició de capacitats i aprenentatge permanent.

  • Objectiu específic 10.2.1: augmentar el nombre d'alumnes de postgrau o titulats universitaris que obtenen formació en l'àmbit de l'R+D+I, fomentant el desenvolupament d'activitats en xarxa amb centres tecnològics, de recerca i empreses, amb èmfasi en la participació de dones.
  • Objectiu específic 10.4.1 augmentar la participació en la formació professional de grau mitjà i superior i millorar la qualitat de la formació professional.
Objectiu Temàtic 13: Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l'economia.
 
  • Objectiu específic 13.1.2: Donar suport a l'accés al mercat de treball de les persones en situació de vulnerabilitat, l'accés als sistemes socials i les mesures d'inclusió social i erradicació de la pobresa.
  • Objectiu específic 13.1.3: Invertir en educació, formació i desenvolupament de capacitats, inclòs el reciclatge i el perfeccionament professionals