Torna

Fons Europeus

L'Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d'Europa (REACT-UE) és una iniciativa que prossegueix i amplia les mesures de resposta a la crisi i de reparació de la crisi, propostes en la Iniciativa d'Inversió en Resposta al Coronavirus (IIRC) i la Iniciativa d'Inversió en Resposta al Coronavirus Plus (IIRC+).
Aquesta iniciativa REACT-UE ha de contribuir a la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i les seves conseqüències socials i la preparació per a una recuperació verda, digital i resilient de l'economia.

El paquet REACT-UE inclou 55 000 milions EUR de fons addicionals que es posaran a la disposició del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons Social Europeu (FSE) i el Fons d'Ajuda Europea per a les Persones Més Desfavorides (FEAD). La dotació REACT-UE de les Illes Balears, que ascendeix a un total de gairebé 300 milions d'euros, se sumaran a les dotacions existents dels diferents programes operatius 2014-2020.

REACT-UE haurà de proporcionar finançament addicional per als sectors més importants, que seran crucials per a establir les bases d'una recuperació sòlida. Els fons poden utilitzar-se per a fomentar la creació d'ocupació i les mesures d'ocupació juvenil, per als sistemes d'assistència sanitària i per a facilitar capital circulant i suport a la inversió a les pimes. Aquest suport estarà disponible en tots els sectors econòmics afectats. L'ajuda addicional servirà també per a invertir en el Pacte Verd Europeu i la transició digital, com a ampliació de les importants inversions en aquests àmbits que ja s'estan duent a terme a través de la política de cohesió de la UE.

En el cas del programa FEDER, els recursos addicionals s'utilitzaran principalment per a donar suport a la inversió en productes i serveis sanitaris -especialment els vinculats a la COVID-; per a donar suport en forma de capital circulant o de suport a la inversió per a les pimes; en inversions que contribueixin a la transició cap a una economia digital i verda; o per a inversions en infraestructures que prestin serveis bàsics als ciutadans. En el cas del FSE, els recursos addicionals donaran suport a la creació d'ocupació, especialment per a les persones en situació de vulnerabilitat, l'educació i la formació, així com la millora a l'accés als serveis sanitaris d'interès general.

PER QUÈ ES DEMANA INFORMACIÓ?
D'acord amb el Principi d'Associació establert en el Reglament (UE) Núm. 1303/2013 de Disposicions comunes i generals relatives als Fons del MEC 2014-2020 (Art. 5) i el Codi de Conducta Europeu sobre les associacions en el marc dels Fons EIE establert en el Reglament Delegat (UE) Núm. 240/2014 (Arts. 4, 5, 8 i 9), l'elaboració i implementació dels documents estratègics de la política de cohesió, com són les modificacions dels Programes Operatius FEDER i FSE Illes Balears 2014-2020, derivades de l'ajuda a la recuperació per a la cohesió i els territoris d'Europa (REACT-UE).


A QUI SE SOL·LICITA INFORMACIÓ?
Als agents econòmics i socials que recomana la Comissió Europea, respectant el marc institucional i jurídic establert sobre aquest tema, que són:


1. Autoritats urbanes i altres públiques.
2. Interlocutors econòmics i socials.
3. Els organismes pertinents que representen a la societat civil, els interlocutors mediambientals i els organismes de responsables de promoure la inclusió social, els drets fonamentals, els drets de les persones amb discapacitat, la igualtat de gènere i la no discriminació.

QUINA ÉS LA FINALITAT?
Es tracta que la planificació i l'execució de la Política de Cohesió a les Illes Balears per al període 2014-2020 compti amb un ampli consens de totes les parts involucrades i doni resposta als reptes i necessitats dels diferents col·lectius, tenint en compte els aspectes transversals, el context específic de la comunitat autoónoma., les prioritats comunitàries i la complementarietat i coherència respecte d'altres instruments de la UE.
Si vostè vol opinar sobre algun tema relacionat amb el REACT UE a les Illes Balears, pot enviar els seus suggeriments / observacions, juntament amb les seves dades personals / professionals (nom i cognoms / DNI i correu electrònic / ciutat, província i nació / o si fos el cas organització, empresa, categoria professional, CIF i correu electrònic), a través del Model resposta als documents de consulta pública de la política regional comunitària REACT UE (en Documents associats) o, preferentment, a través de les següents adreces de correu electrònic:

fondofse@dgfons.caib.es       fondofeder@dgfons.caib.es

FORMULARI FSE                     FORMULARI FEDER