Torna

Fons Europeus

Tipus i dimensions mínimes dels projectes

Dimensions:

Inversió aprovada igual o superior a 900.000 euros.

Tipus de projectes:

A. Projectes de creació de nous establiments.
Inversions que donin origen a la iniciació d'una activitat empresarial ia més creïn nous llocs de treball.

B. Projectes d'ampliació.
Inversions que suposin el desenvolupament d'una activitat ja establerta o la iniciació d'altres. En el cas de desenvolupar una activitat ja establerta, relacionada o no amb la ja desenvolupada per la titular, el projecte ha d'implicar un augment significatiu de la capacitat productiva. Així mateix els projectes d'ampliació hauran de comportar la creació de nous llocs de treball i el manteniment dels existents.

C. Projectes de modernització.

Inversions que compleixin les següents condicions:

1. Que la inversió constitueixi una part important de l'actiu fix material de l'establiment que es modernitza i que impliqui l'adquisició de maquinària tecnològicament avançada que produeixi un increment sensible de la productivitat i
2. Que la inversió doni lloc a la diversificació de la producció d'un establiment per atendre mercats de productes nous i addicionals o suposi una transformació fonamental en el procés global de producció d'un establiment existent.
3. Que es mantenguin els llocs de treball existents.

 

Projectes exclosos:

A. Inversions de substitució. S'entenen per tals els projectes que consisteixin en l'actualització tecnològica d'un parc de maquinària ja amortitzat que, si bé podria ser una modernització, no suposi un canvi fonamental en el producte o en el procés de producció. També es consideren inversions de substitució:
Les remodelacions o adaptacions d'edificis derivades de les inversions anteriors, bé pel compliment de normes de seguretat, bé mediambientals o qualsevol altra adaptació per imperatiu legal.
Les incorporacions de l'últim estat de l'art en tecnologia sense canvis fonamentals en el procés o en el producte.

B. Projectes que tinguin productes recollits al anexe I del Tratado de la UE, que estan exclosos, ja que poden acollir-se als ajuts procedents d'altres fons estructurals europeus.

 

 

Sostre màxim de les ajudes

El percentatge de subvenció depèn del resultat del total de la puntuació bàsica (TPB), de la zona de promoció econòmica i de la tipologia de l’empresa. 

Subvencions a fons perdut fins a un:

  • fins un 15 % per a grans empreses (*)
  • fins un 25 % per a mitjanes empreses.
  • fins un 35 % per a petites empreses.

(*) En el cas de les grans empreses, només es podran concedir ajudes per a inversions inicials que atreguin noves activitats, o per a la diversificació d'establiments existents en nous productes o nous processos innovadors.

Les inversions realitzades a les zones prioritàries tindran un 20% addicional respectant el límits màxims establerts en els Reals Decrets de delimitació de zones de promoció econòmica.

Les resolucions de les sol·licituds d'ajuda que es dicten des de l'1 de gener de 2022 es regiran per la normativa que resulti de l'adaptació a les noves Directrius sobre les ajudes estatals de finalitat regional (2021/C 153/01).

 

Requisits dels projectes

  • Ser viables tècnica, econòmica i financerament.
  • Autofinançar almenys, en un 25 per cent de la seva inversió aprovada, i comptar amb un nivell mínim de fons propis.
  • La inversió només es pot iniciar després de la presentació de la sol·licitud d'incentius regionals.
  • L'ajuda ha de tenir un efecte incentivador, consistent en què el sol·licitant que emprengui el projecte no ho hauria fet sense l'ajuda, o només ho hauria emprès d'una manera limitada o diferent o en un altre lloc.

 

Conceptes d'inversió

a. Obra civil, entre les quals es consideraran incloses: Les portades i escomeses de serveis, urbanització i obres exteriors adequades a les necessitats del projecte, oficines, laboratoris, instal·lacions per a serveis laborals i sanitaris del personal, magatzems, edificis de producció o transformació, edificis de serveis industrials, magatzems i altres obres vinculades al projecte.

b. Béns d'equip, entre els quals es consideraran: maquinària de procés, instal·lacions elèctriques especials, instal·lacions energètiques i de subministrament d'aigua especials, elements de transport interior, vehicles especials de transport exterior, equips de mesura i control, instal·lacions de seguretat, instal·lacions de millora i protecció mediambiental, i altres béns d'equip lligats al projecte.

c. En el cas de les petites i mitjanes empreses, fins al 50 per cent dels costos derivats dels estudis previs del projecte, entre els quals poden incloure: treballs de planificació, enginyeria de projecte i de direcció facultativa dels projectes.

d. Actius immaterials, sempre que no excedeixin el 30 per cent del total de la inversió incentivable, s'utilitzin exclusivament en el centre on es realitzi el projecte, siguin inventariables, amortitzables i s'adquireixin en condicions de mercat a tercers no relacionats amb el comprador.

e. Altres conceptes, excepcionalment. S'apreciarà l'excepcionalitat en aquells projectes de caràcter singular per la naturalesa de la inversió.

 

Obligacions derivades dels beneficiaris 

a. Realitzar l'activitat i adoptar el comportament que fonamenta la concessió dels incentius.

b. Si l'ajut es determina com un percentatge de la inversió aprovada, haurà de mantenir aquesta a la zona de promoció econòmica on se li va concedir l'ajuda i en condicions normals de funcionament durant un període mínim de cinc anys, si és una gran empresa, i tres anys si és una petita o mitjana empresa, a partir de la data de fi de vigència establerta en la resolució individual de concessió.

c. Mantenir els llocs de treball exigits en els termes de la resolució individual, durant un període mínim de dos anys a partir de la data de fi de vigència establerta a la Resolució individual de Concessió.

d. Acreditar, en els terminis estipulats, davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma, la realització de l'activitat, així com el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió o gaudi dels incentius.

e. Col·laborar amb les actuacions de comprovació i control, a efectuar per la Direcció General de Fons Comunitaris, i si escau, per la Unió Europea, sense perjudici de les competències que la legislació atribueix a altres òrgans o organismes de l'Administració de l'Estat ia les Comunitats autònomes.

f. Comunicar en els terminis establerts a la Direcció General de Fons Comunitaris a través dels òrgans competents de les comunitats autònomes, tota alteració de les condicions societàries que afectin el beneficiari dels incentius, canvis de domicili o altres circumstàncies que afectin la titularitat de l'expedient .

g. Acreditar, en qualsevol moment que se sol·liciti, i, en tot cas, al final del termini de vigència i en sol·licitar el cobrament de la subvenció, que es troba al corrent de les obligacions fiscals i davant la Seguretat Social.

h. Comunicar tant la sol·licitud com l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedent de qualssevol Administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. Aquesta comunicació s'ha de fer en tot cas en el moment de la sol·licitud dels incentius, en el moment de la sol·licitud de liquidació i en el moment d'acreditar el compliment de les condicions en la data fi de vigència, hagin o no canviat les circumstàncies de la comunicació anterior.