Torna

Servei de Planificació al Medi Natural

desc_natura2000.jpg

La Xarxa Natura 2000 és el principal instrument per a la conservació de la natura a la Unió Europea i representa la diversitat ecològica de tots els països que en formen part. Va néixer el 1992, amb l'aprovació de la Directiva d'Hàbitats. Està formada per dos tipus de figures de protecció:

- Els Llocs d'Importància Comunitària (LIC), que són llocs on es troben hàbitats naturals o espècies d'especial valor a escala de la Unió Europea. Aquests espais són designats en virtut de la Directiva Hàbitats. Els LIC passen a denominar-se Zones d'Especial Conservació (ZEC) una vegada s’aprova el seu pla de gestió.

- Les Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) són llocs on habiten espècies d'aus silvestres a conservar en l'àmbit de la Unió Europea. Les ZEPA es designen en virtut de la Directiva d'Aus, per a la protecció de les espècies que figuren en l’Annex I d’aquesta Directiva.

Tant els LIC com les ZEPA poden ser zones terrestres o zones marines.

La protecció d'aquests llocs té per objecte garantir la supervivència a llarg termini de les espècies i hàbitats europeus més valuosos i amenaçats. Per a això, els estats membres de la Unió Europea han de prendre les mesures oportunes per mantenir els llocs en un estat de conservació favorable, entre ells aprovar plans de gestió específics. Els plans de gestió són imprescindibles per establir les mesures a executar en cada espai per establir l'estat de conservació dels valors naturals així com per conèixer el finançament necessari per a l'aplicació d'aquestes mesures.

La Xarxa Natura 2000, amb la declaració de les ZEC, garanteix el manteniment o, si escau, el restabliment, en un estat de conservació favorable, dels tipus d'hàbitats naturals i dels hàbitats de les espècies de què es tracti en la seva àrea de distribució natural, assegurant la supervivència a llarg termini de les espècies i els tipus d'hàbitat a Europa, contribuint a mantenir i evitar la pèrdua de biodiversitat. Per la seva banda, les ZEPA, garanteixen la protecció, l'administració, la regulació i l’explotació de totes les espècies d'aus que viuen normalment en estat salvatge en el territori europeu dels Estats membres en què és aplicable el Tractat.

desc_DSC08013.JPG