Torna

Servei de Planificació al Medi Natural

Sol·licitud d'afecció a la Xarxa natura 2000 per a realitzar reportatges (filmacions o fotografies) amb dron

Donat l’auge de sol·licituds per realitzar reportatges, és a dir, filmacions i/o fotografies, utilitzant drons als espais de rellevància ambiental es presenta aquest apartat destacat per a la fàcil comprensió i tramitació dels usuaris afectats.

Cal dir que es poden trobar 3 supòsits i que depenent d’aquests la tramitació és una o altra. Els tres supòsits i la corresponent tramitació és:

- El reportatge es realitza a espai protegit Xarxa Natura 2000 i té finalitat professional i/o comercial.

En aquest cas s’ha d’emetre la Resolució d’afecció a la Xarxa Natura per part del Director general d’Espais Naturals i Biodiversitat a través del Servei de Planificació al Medi Natural i el procés per poder tramitar la sol·licitud és el que es troba al següent enllaç: Afecció XN2000 reportatges.

Pot consultar els espais protegits Xarxa Natura 2000 (LIC, ZEPA o ZEC) al següent enllaç: Xarxa Natura 2000.

A l'enllaç Afecció XN2000 reportatges es troben els models a presentar: sol·licitud i declaració de bones pràctiques. També s'ha de presentar un document ambiental i el justificant del pagament de la taxa corresponent a més d’altra documentació que s’especifica a l’enllaç indicat anteriorment.

La documentació s'ha de registrar en el registre de l'òrgan substantiu, i és l'òrgan substantiu que ha de remetre aquesta documentació al Servei de Planificació al Medi Natural de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat.

L'òrgan substantiu on s’han de presentar la documentació pot ser per exemple la Demarcació de Costes a les Illes Balears en el cas que la filmació es realitzi en domini públic marítimoterrestre o un Ajuntament del terme municipal on es realitza la filmació en el cas de pagar taxa per activitat a l'Ajuntament. Excepcionalment en el cas de no existir òrgan substantiu es podrà presentar la documentació al registre de la Conselleria de Medi Ambient i Territori o a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, adreçat al Servei de Planificació al Medi Natural.

A continuació es presenta un document amb les restriccions de l'espai aeri d'acord amb la normativa dels espais protegits Xarxa Natura 2000 i els espais naturals protegits:

Restricciones APROBADAS espacio aéreo ENP y RN2000.pdf Restriccions espai aeri ENP i RN2000 (només disponible en castellà).

- El reportatge es realitza a espai protegit Xarxa Natura 2000 i no té finalitat professional i/o comercial sinó que és per a ús particular.

Per realitzar reportatges amb dron per ús personal s’ha de dirigir a la web del Servei de Protecció d'Espècies i descarregar la declaració de compliment de bones pràctiques per vols de drons recreatius, que s'ha d'emplenar i firmar i enviar al correu electrònic: especies@dgcapea.caib.es, adjuntant còpia del DNI.

Pot consultar els espais protegits Xarxa Natura 2000 (LIC, ZEPA o ZEC) al següent enllaç: Xarxa Natura 2000.

Per a més informació pot escriure a: especies@dgcapea.caib.es.

- El reportatge es realitza a espai protegit Xarxa Natura 2000 coincident amb espai natural protegit (parc, paratge o reserva natural)

En aquest cas s’ha de tramitar la sol·licitud a través del Servei d’Espais Naturals i el procés per poder tramitar la sol·licitud és el que es troba al següent enllaç: Autorització per realitzar activitats als espais natural protegits.

Cada un dels espais naturals protegits té una normativa reguladora i s’emet la Resolució de l’activitat atenent a aquesta.

Pot consultar la informació i ubicació dels espais naturals protegits al següent enllaç: Els espais naturals protegits.

Per a més informació sobre els espais naturals protegits pot escriure a: autoritzacions@dgmambie.caib.es. 

Per altra banda, si el reportatge amb dron es realitza a una ZEPA marina de competència estatal, es pot informar a: bzn-espaciosmarinos@miteco.es