Torna

Servei de Planificació al Medi Natural

Sol·licitud per a activitats de filmació, sessions fotogràfiques i altres tipus de produccions audiovisuals dins espais de la Xarxa Natura 2000

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 18 d'octubre de 2017 (núm. 128) es publica la Circular del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 21 de setembre de 2017 sobre la tramitació i l’avaluació de l’afecció de les activitats de filmació, les sessions fotogràfiques i altres tipus de produccions audiovisuals dins espais de la Xarxa Natura 2000.

La Circular esmentada i els models de presentació de documentació són:

Circular reportatges

PDF Model solicitud reportatges

PDF Model declaració bones pràctiques reportatges

En els darrers anys s’han incrementat el nombre de sol·licituds que arriben a la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat per a filmacions, sessions fotogràfiques i altres produccions audiovisuals professionals en espais protegits de la Xarxa Natura 2000.

L’auge d’aquestes activitats ha generat un nou escenari de pressions i impactes en espais naturals, en molts casos d’especial sensibilitat i fragilitat, que són objecte dels efectes acumulatius de les activitats antròpiques sobre l’entorn.

Davant aquesta situació, aquesta Direcció General  ha considerat convenient elaborar unes directrius, en forma de Circular, per guiar els promotors d’aquestes activitats, que serveixin per projectar-les i executar-les de manera que s’evitin o es reduexin les repercussions ocasionades sobre els hàbitats i les espècies d’interès comunitari i facilitin que siguin compatibles amb la conservació dels llocs de la Xarxa Natura 2000.

Aquest document ha estat elaborat amb l’assessorament tècnic de les Illes Balears Film Comission (IBFC), l’oficina de serveis creada pel Govern de les Illes Balears per facilitar a les productores nacionals i internacionals la informació necessària per fer rodatges a la comunitat autònoma.

L’adopció d’aquestes directrius facilitarà el procés de presentació de les sol·licituds d’autorització, ja que s’aclareixen les pautes de desenvolupament ambientalment adequades i s’estandaritza la informació requerida.

Un altre dels punts destacables, és que amb aquesta Circular també s’agilitzarà la tramitació administrativa, en evitar que els promotors hagin d’esmenar les deficiències en la documentació aportada o de presentar informació addicional.

Aquesta Circular defineix:

1. ACTIVITATS QUE NO REQUEREIXEN UNA AVALUACIÓ DE REPERCUSSIONS AMBIENTALS


Es considera que no comporten una intervenció en el medi natural ni en el paisatge les activitats de producció audiovisual que COMPLEIXEN TOTES LES CONDICIONS següents:

a) Que es duguin a terme amb equipament tècnic portàtil, com ara càmeres digitals, reflectors solars o altres mitjans materials senzills.

b) Que no necessitin sistemes d'ancoratge ni cap tipus d'instal·lació en el medi que requereixi excavació, a excepció d'envelats o para-sols desmuntables per resguardar-se del sol o de la pluja (de com a màxim 2 x 2 m d'ocupació total). En aquest cas, els envelats o els para-sols s'han d'ubicar en una zona sense vegetació a una distància de 6 m com a mínim del sistema dunar.

c) En les quals no s'emprin generadors elèctrics.

d) En les quals no s'emprin aparells de reproducció de música ni megafonia.

e) Que es duguin a terme entre juliol i febrer (per tant, fora del període reproductor de la major part de les espècies animals).

f) En les quals no s'emprin drons o aparells voladors similars.

g) Que es duguin a terme durant l'horari diürn.


Documentació a presentar


Amb la finalitat que l'òrgan substantiu tingui constància que una activitat de filmació, sessió fotogràfica i altre tipus de produccions audiovisuals professionals que compleixi aquests requisits esmentats no pugui comportar una intervenció en el medi natural el promotor haurà de presentar davant l'òrgan substantiu (consells insulars, ajuntaments, òrgan gestor de l'espai natural protegit) la SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ i el MODEL DE DECLARACIÓ DE COMPLIMENT DE BONES PRÀCTIQUES per dur a terme aquesta activitat a espais de rellevància ambiental.

Les activitats que no necessiten tramitar una avaluació de repercussions ambientals pel fet que compleixen les condicions anteriors però que es duen a terme dins un ESPAI NATURAL PROTEGIT (parc natural, paratge natural, reserva, etc.), NECESSITEN L'AUTORITZACIÓ DE L'ÒRGAN GESTOR DE L'ESPAI d'acord amb la seva normativa reguladora.

2. ACTIVITATS QUE REQUEREIXEN UNA AVALUACIÓ DE REPERCUSSIONS AMBIENTALSLes activitats de filmació, les sessions fotogràfiques i altres tipus de produccions audiovisuals professionals en els espais de rellevància ambiental que NO COMPLEIXIN TOTES LES CONDICIONS assenyalades, i que per tant puguin produir una alteració en el medi, s'han de subjectar a l'avaluació de les repercussions ambientals, d'acord amb l'article 39 de la LECO i l'article 2 de la Circular. 

Documentació a presentar

Amb la finalitat que la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat avaluï l'afecció d'una activitat de filmació, sessió fotogràfica i altre tipus de produccions audiovisuals professionals dins un espai de la Xarxa Natura 2000, els promotors hauran de presentar davant l'òrgan substantiu (consells insulars, ajuntaments, òrgan gestor de l'espai natural protegit) la SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ per  aquesta activitat en espais de rellevància ambiental i finques públiques emplenada i amb la documentació següent així com la taxa corresponent.

Els promotors hauran de presentar DAVANT l'òrgan substantiu corresponent (Demarcació de Costes de les Illes Balears, Agència Espanyola de Seguretat Aèria, ajuntaments, òrgan gestor dels espais naturals protegits, etc.) la documentació següent:


a) Dades d'identificació de l'empresa: raó social; CIF; nom i NIF del titular o del representant de l'activitat, codi postal i població; telèfon i adreça electrònica.


b) Documentació descriptiva:

1r. Una descripció de l'activitat projectada i dels equips i del material necessari:

i. Tipus de producció o rodatge amb els elements que hi han d'aparèixer.

ii. Nombre total de persones participants que constitueixen els equips tècnics i artístics, per dia.

iii. Calendari previst.

iv. Tipus i nombre de vehicles implicats (turismes, furgonetes o camions).

v. Tipus d'il·luminació i material.

vi. Tipus de càmeres i suports; tràvelings o grues.

vii. Decorats i attrezzo (tipus, dimensions i ancoratge).

viii. Grups electrògens o generadors, i característiques (potència sonora, insonorització o no).

ix. Envelats.

x. Qualsevol altra informació que es consideri rellevant.


2n. Localització concreta, indicada sobre cartografia o fotografia aèria, de les diferents àrees de treball, descans o càtering. S'han d'indicar els camins d'accés i l'aparcament.

3r. Dies i horari en què es durà a terme l'activitat.

c) Document ambiental:

1r. Accions susceptibles de produir impactes ambientals.

2n. Descripció del medi afectat (hàbitats, espècies de flora i fauna). Es pot consultar la informació disponible a www.xarxanatura.es i a http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.jsp.

3r. Impactes principals que es preveuen sobre el medi ambient tenint en compte els objectius de conservació de l'espai.

4t. Mesures correctores o protectores per minimitzar-los.

Taxa per realitzar reportatges publicitaris a espais de rellevància ambiental i finques de titularitat pública

Concepte Euros/dia
Fotografia sense intervenció de models i que no inclogui productes 240,23
Reportatge fotogràfic amb models o que inclogui productes 480,46
Reportatge cinematogràfic o videogràfic sense intervenció de models i que no inclogui productes 480,46
Reportatge cinematogràfic o videogràfic amb intervenció de models o que inclogui productes 959,95
Recàrrec per treball nocturn 50% 

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis derivada de la utilització d’espais de rellevància ambiental i finques de titularitat pública per fer-hi fotografies i reportatges publicitaris destinats a l’ús comercial de promoció de la firma o l’entitat emparades per l’autorització pertinent.

A aquests efectes, s'entén que es fan amb fins no comercials les filmacions i les fotografies relacionades exclusivament amb la difusió d'informació de caràcter cultural o de conservació de la natura.

Pagament de la taxa
Una vegada presentat tots els documents per expedir l'autorització corresponent des del Servei de Planifació s'obrirà un expedient i es notificarà al sol·licitant el procediment i la quantitat exacta de la taxa que correspon a l'activitat segons el detall del informe tècnic.


SEU ELECTRÒNICA: Procediment per a activitats de filmació, sessions fotogràfiques i altres tipus de produccions audiovisuals dins espais de la Xarxa Natura 2000 (clicau aquí)