SITIBSA

 

PORTAL DE LA PRIVACITAT

Benvingut al Portal de la Privacitat de SITIBSA. En aquest Portal hi trobarà informació important sobre el tractament de les seves dades personals i els drets que li reconeix la normativa vigent en la matèria.

ÍNDEX:

 1. CONSULTI LES NOSTRES POLÍTIQUES DE PRIVACITAT
 2. EL NOSTRE REGISTRE D’ACTIVITATS
 3. EXERCIR ELS SEUS DRETS

CONSULTI LES NOSTRES POLÍTIQUES DE PRIVACITAT

 •  SOC UN CLIENT DE SITIBSA

COMP-RGPD-DOC-WEB PolPriv - esp.pdf Política de privacitat per a clients

 •  REMETO DOCUMENTS A SITIBSA

COMP-RGP-DOC-Pol Priv Registro Doc - cat.pdf Política de privacitat aplicable al registre d’entrada i sortida de documents

 •  SOC USUARI DE SISTEMES DE SITIBSA

COMP-RGPD-DOC-PolPriv_USUARIOS_SISTEMAS - esp.pdf Política de privacitat per a usuaris de sistemes

 •  SOC UN USUARI DE LA WEB DE SITIBSA

COMP-RGPD-DOC-WEB PolPriv - cat.pdf Política de privacitat de la web www.sitibsa.com

 •  SOC UN CANDIDAT A UNA OCUPACIÓ

COMP-RGPD-DOC-Pol Priv CV - cat.pdf Política de privacitat aplicable als processos de selecció de SITIBSA

 •  PARTICIPO EN ELS ESDEVENIMENTS DE SITIBSA

COMP-RGPD-DOC-POL PRIV EVENTOS - cat.pdf Política de privacitat aplicable a esdeveniments

COMP-RGPD-DOC-Hoja info foto eventos - cat.pdf Full informatiu sobre la realització de fotografies o vídeos en esdeveniments

 • SOC INFORMADOR O EDITOR DEL NGIB

COMP-RGPD-DOC-POLITICA PRIVACIDAD NGIBcat-S.pdf Política de privacitat del NGIB.pdf

 • SOC UN TREBALLADOR

Política de privacitat RRHH (enllaç intern)

 • ÒRGANS DE GOVERN

Política de privacitat per als òrgans de govern (enllaç intern)

EL NOSTRE REGISTRE D’ACTIVITATS

Registre d'activitats

Gestió de licitacions Gestió de licitacions
Gestió de desenvolupaments Gestió de desenvolupaments
Gestió de contactes Gestió de contactes
Us d'imatges Us d'imatges
Òrgans de govern Òrgans de govern
Usuaris de la web Usuaris de la web
Registre d'entrada sortida Registre d'entrada sortida
Gestió de la selecció del personal Gestió de la selecció del personal
Usuaris dels sistemes Usuaris dels sistemes
Gestió dels recursos humans Gestió dels recursos humans
Gestió d'events Gestió d'events
Gestió administrativa i comptable Gestió administrativa i comptable
Control horari Control horari
Gestió de comunicacions Gestió de comunicacions

EXERCIR ELS SEUS DRETS

La normativa li reconeix el dret a sol·licitar l'accés, la rectificació, la supressió, la portabilitat de les seves dades personals, així com la limitació o a oposar-se al seu tractament. També té dret a revocar el consentiment que hagi prestat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, i a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o qualsevol altra autoritat de control competent.

En què consisteixen els seus drets?

 • Dret d'accés (Art. 15 *RGPD): és el dret a obtenir confirmació de si s'estan tractant o no les seves dades personals i, en tal cas, accedir als mateixos i a la informació sobre les finalitats del tractament, les categories de dades personals tractats, els destinataris, el termini o criteri previst de conservació de les dades personals, l'existència d'altres drets d'aplicació, informació sobre l'origen de les dades quan no s'hagin obtingut de l'interessat i l'existència de decisions automatitzades, així com les conseqüències previstes d'aquest tractament per a l'interessat. També té el dret a sol·licitar una còpia de les seves dades.
 • Dret de rectificació (Art. 16 RGPD): és el dret a que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió (Art. 17 RGPD): és el dret a obtenir, en determinades circumstàncies, la supressió de les dades personals que el concerneixin.
 • Dret de limitació del tractament (Art. 18 RGPD): és el dret a la limitació del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies. En aquest cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de protegir els drets d'altres persones.
 • Dret a la portabilitat de les dades (Art. 20 RGPD): és el dret a rebre les seves dades en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament, en determinades circumstàncies.
 • Dret d'oposició (Art. 21 RGPD): és el dret a oposar-se, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, al tractament de les seves dades personals. En aquest cas, deixarem de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Com exercir els seus drets?

Els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades són personalíssims i només poden ser exercitats per les persones titulars de les dades o els seus representants. Per a exercir els seus drets haurà de remetre'ns una sol·licitud per correu postal o electrònic a qualsevol de les següents adreces:

Domicili: Av. Alexandre Rosselló, 13B 1er, 07002 Palma, Illes Balears, Espanya

Correu electrònic: sitibsa@sitibsa.com

Correu del Delegat de Protecció de Dades: dpd@sitibsa.com

La seva sol·licitud haurà de contenir els següents elements:

 • Elements acreditatius de la seva identitat;
 • Si escau, elements acreditatius de la identitat del seu representant i acreditació de l’existència d’aquesta representació;
 • Identificació del dret que desitja exercir i, si escau, els corresponents justificants.
 • Dret d’accés: La sol·licitud haurà d'indicar les dades o activitats de tractament afectades per l'exercici del dret. En cas de sol·licitar l'accés a imatges captades mitjançant sistemes de videovigilància, la sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'una imatge actualitzada de l'afectat (Instrucció 1/2006 de la AEPD).
 • Dret de rectificació: La sol·licitud haurà d'indicar les dades que es desitja rectificar i, si escau, aportar prova de la seva inexactitud o caràcter incomplet.
 • Dret de supressió: La sol·licitud haurà d'indicar sobre quines dades s’exerceix el dret de supressió.
 • Dret de limitació: La sol·licitud haurà d'indicar les dades sobre les que es sol·licita la limitació del tractament, així como el motiu en que es fonamenta la sol·licitud.
 • Dret a la portabilitat de dades: La sol·licitud haurà d'indicar les dades personals sobre les que s’exerceix el dret, així com, si escau, identificar al tercer responsable al qui es volen transmetre les seves dades.
 • Dret d’oposició: La sol·licitud haurà d’identificar els tractaments a que es vol oposar l’interessat. Quan l'oposició afecti a tractaments emparats en l'existència d'un interès legítim, haurà d'indicar els motius relacionats amb la seva situació particular en els que fonamenta la seva sol·licitud.
 • Revocació del consentiment: La sol·licitud haurà d'indicar els tractaments objecte d’aquesta revocació.

Per a sol·licitar la seva baixa dels tractaments de les nostres comunicacions, bastarà:

 • Si escau, actualitzar les seves preferències al seu perfil accessible des del seu compte a la Web;
 • Enviar un Mail sol·licitant-ho a la següent direcció de correu electrònic: dpd@sitibsa.com

Com acreditar la seva identitat?

Són admesos como elements identificatius els següents:

 • Fotocòpia de document nacional de identitat, o de passaport o un altre document identificatiu vàlid; o instruments electrònics equivalents;
 • Signatura electrònica reconeguda;
 • Quan la sol·licitud es realitza a través d'un canal en que es requereix la identificació de l'usuari, ús de les credencials d'accés de l'interessat;
 • Qualsevol altre mitjà que permeti identificar a l’interessat sense cap dubte;

Model de sol·licitud

Si així ho desitja, pot utilitzar el següent model de sol·licitud, encara que el seu ús no és obligatori

COMP-RGPD-DOC-Model sol drets RGPD-cat_S.docxModel de sol·licitud de drets

Podrà obtenir més informació sobre els seus drets a la política de privacitat aplicable a la seva situació, així com a la pàgina de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a http://www.aepd.es

Per a qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades personals pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a dpd@sitibsa.com