SITIBSA

 

VUIB.PNG

VIARI UNIFICAT DE LES ILLES BALEARS  (VUIB)

L’objectiu general és disposar d’una xarxa viària digital (gràfica i alfanumèrica) unificada que abasti al conjunt de les Illes Balears que ens permeti la localització d’adreces i la geolocalització de les dades i registres administratius que disposin d'una adreça postal.


EL SERVEI WEB D’ADRECES I MUNICIPIS

SITIBSA ha desenvolupat una sèrie de serveis web REST que tenen l’objectiu de proveir de vàries funcionalitats habituals relacionades amb la normalització i georeferenciació dels municipis i les adreces i números de portal.
La Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears ( en endavant IDEIB) és la forma de distribució i difusió de la informació geogràfica del Govern de les Illes Balears amb la utilització de mitjans telemàtics seguint els estàndards europeus i estatals.
S’han desenvolupat tres tipus de serveis:

  • Serveis de geocodificació dirigida: pensat per quan es vulgui fer un procés de cerca d’adreces seleccionant primer un municipi d’una llista de municipis de les Illes Balears o una illa, a continuació una cerca entre dels carrers del municipi i, per acabar, la selecció d’un número de portal.

  • Servei de geocodificació lliure de números de portal: que permet fer una cerca d’una adreça introduint un text lliure.

  • Servei de geocodificació inversa: que retorna l’adreça més propera a partir d’unes coordenades.

Especificacions_Servei_web_adreces.pdfEspecificacions_Servei_web_adreces.pdf

 

 

EL MODEL DE DADES:

El model base de les dades del VUIB es basa en del projecte de l’IGN anomenat “redes de transporte (RT)” que inclou les dades del viari (carrers, carreteres i num de portal) i també altres dades de transport marítim, ferrocarril, etc. El Model de dades del VUIB afegeix algunes modificacions puntuals al model base de l’IGN i substitueix el que fins ara s’anomenava “graf del viari” i que es basava en un projecte també estatal anomenat CARTOCIUDAD.


Una de les característiques més importants del VUIB és que recull el codi que assigna l’INE als carrers de manera que es pot establir una correlació entre el VUIB i qualsevol registre administratiu a través d’aquest codi INE.

Especificacions_RT_VUIB_2019_es.pdfEspecificacions_RT_VUIB_2019_es.pdf

 

EL SISTEMA DE COL·LABORACIÓ

El projecte es fonamenta en la coordinació amb les administracions competents de cada tipus de via que són les que aporten la informació per mantenir aquesta dada que en termes generals serien:

  • Consells Insulars: Carreteres i punts quilomètrics
  • Ajuntaments: Camins, carrers i num. de portal

El projecte es fa també amb coordinació amb altres entitats del Govern, però espacialment amb l’IBESTAT com es reflexa al punt 3 c) del  Pla d'Estadística 2018-2021 diu al punt 3  c): 

Creació d’un sistema GEOestadístic de les Illes Balears, respectant els límits establerts pel secret estadístic.
Aquest sistema estarà integrat per:


c.1. El Viari Unificat de les Illes Balears (VUIB) i les entitats territorials de les Illes Balears (i les seves revisions històriques), així com les eines i mecanismes bàsics per actualitzar-los i mantenir-los.


c.2. Estàndards per a la geolocalització d’adreces postals per integrar a les aplicacions informàtiques de gestió dels registres administratius que contenguin direccions postals per tal d’assegurar el major grau possible de geolocalització automàtica de direccions postals.


c.3. Eines tecnològiques accessibles i interoperables d’informació geogràfica que permetin l’explotació, l’anàlisi i la visualització de dades estadístiques georeferenciades, basades en la Infraestructura Espacial de les Illes Balears (IDEIB), d’acord amb el que estableix la Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis d’informació geogràfica a Espanya.