Torna

Portal del voluntariat

Acreditació de la participació en un programa de voluntariat

L'article 10 de la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears, preveu que les persones voluntàries tenen dret a obtenir un certificat de la seva participació en els programes de voluntariat.

Per altra banda, l'article 15 d’aquesta Llei preveu el deure de les entitats de voluntariat d'expedir aquests certificats, en el cas que les persones voluntàries ho sol·licitin, amb expressió de les seves tasques i dedicació.

A més, l'article 24.1 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de voluntariat, estableix que aquests certificats han d'expressar, com a mínim, a més de les dades personals i identificatives del voluntari i de l'entitat, la data d'incorporació a l'entitat i la duració, la descripció de les tasques acomplertes o funcions assumides, i el lloc on s'ha duit a terme l'activitat.