Torna

Portal del voluntariat

Acreditació de les competències adquirides en el desenvolupament de l'acció de voluntariat

L'article 10 de la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears, preveu el dret de les persones voluntàries de sol·licitar a l’entitat de voluntariat a la qual pertanyin que faci totes les gestions oportunes per acreditar les competències adquirides en el desenvolupament de la seva acció de voluntariat, mitjançant els procediments que s'estableixin a aquest efecte.

Per altra banda, l'article 15 d’aquesta Llei preveu el deure de les entitats de voluntariat de fer, si el voluntari ho sol·licita, totes les gestions oportunes perquè es puguin acreditar les competències que hagi adquirit.

A més, l'article 24.2 de la Llei 45,2015, de 14 d'octubre, de voluntariat, estableix que el reconeixement de les competències adquirides pel voluntariat s’ha de fer de conformitat amb la normativa general de reconeixement de les competències adquirides per experiència laboral o per vies no formals de formació.

D’acord amb això, la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat informa de les eines següents (sense perjudici que en pugui haver d’altres o se’n puguin crear en un futur):

que és el programa de certificació de competències de la Plataforma del Voluntariado de España:

Vol+ - Plataforma del Voluntariado de España (plataformavoluntariado.org)

  que és un projecte que impulsa el reconeixement de competències adquirides mitjançant el voluntariat i que aglutina administracions públiques, empreses i entitats juvenils i de voluntariat:

Reconoce | el potencial del voluntariado