Torna

Portal del voluntariat

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears dins l’article 3 defineix que és el Voluntariat.

 

S’entén per voluntariat el conjunt d’accions i activitats d’interès general desenvolupades per persones físiques i que reuneixin una sèrie de requisits, sempre que, les accions concretes i específiques, es facin en el si d’una entitat de voluntariat en el marc d’un programa de voluntariat.

També estableix quines no tenen la consideració d’activitats de voluntariat.

 Video explicatiu