Informació d'interès

1. Qui ho pot tramitar?

La tramitació de la sol·licitud de la subvenció la pot realitzar la persona física sol·licitant, el representant legal de l'entitat sol·licitant o una persona autoritzada per aquests per realitzar el tràmit.

 

2. Qui ha de signar la sol·licitud?

La sol·licitud l'ha de signar  la persona física sol·licitant o el representant legal de l'entitat sol·licitant. 

  

3. Com puc fer el tràmtit de la sol·licitud de subvenció?

La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar de forma telemàtica a través del tràmit específic per a subvencions que s’ha de posar a disposició dels interessats a la web de la direcció general. Tot això, sens perjudici del que estableix l’article 14.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

No obstant això, la convocatòria pot preveure una presentació únicament de forma telemàtica.

 

4. Quina acreditació és necessària per fer el tràmit telemàtic?

Per a realitzar un tràmit telemàtic és necessari disposar d'un certificat digital.  Atès que el tràmit s'ha de signar digitalment, és necessari disposar d'un certificat digital instal·lat: per exemple, el certificat emès per la FNMT, DNIe, etc. Excepte en les convocatòries PITEIB el certificat Clave Permanente en no ser instal·lable no és vàlid i produirà un error.

Document informatiu per a obtenir el certificat digital (obteniu el document)

 
5. Com puc conèixer l'estat administratiu de l'expedient?

S'ha habilitat una consulta telemàtica (accediu a l'enllaç)

 

6. On es notifiquen les deficiències, propostes de resolució i resolucions

La convocatòria de subvenció estableix la forma de notificació, que pot fer-se de forma col·lectiva a través de la pagina web de la Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic, o de forma individual a través de la carpeta ciutadana del sol·licitant. Tot això, sens perjudici del que estableix l’article 14.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

7. Com puc presentar l'esmena de les anomalies?
La subsanació de deficiències s'ha de presentar en el tràmit específic de presentació de documentació complementària (accediu a l'enllaç).  Per als expedients PITEIB accediu a través de la convocatòria específica.

 

8. Quan he de justificar l'actitivat subvencionada?

Una vegada dictada la resolució definitiva de concessió de la subvenció s'ha de justificar l'activitat subvencionada presentant la documentació establerta en la convocatòria.  La justificació s'ha de presentar en el tràmit de presentacio de documentació complementària (accediu a l'enllaç). Per als expedients PITEIB accediu a través de la convocatòria específica.

 

9. Efecte incentivador

Normalmente les convocatòries tindran efecte incentivador i només s'admetran actuacions per part dels beneficiaris, realitzades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud d'ajuda. No obstant això, la convococatòria per determinats beneficiaris pot establir condicions específiques de realització de les activitats.

 

10. Normativa bàsica d'aplicació

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Decret legislaitu 2/2005, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de  la Llei de subvencions.

- Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’energia a les illes Balears, o en el cas de subvencions procedents de l’Estat els reials decrets que les regulin.

- Les diferents resolucions que aprovin les convocatòries.

 

11. Consultes tècniques

L'horari de consultes tècniques és el dilluns, dimecres i dijous de 9h a les 11h.

També pot fer les consultes en el següent email: subvencions@energia.caib.es