Consultes tècniques sobre la normativa d'activitats

Comissió Tècnica d'Activitats de les Illes Balears

     Consultes

     ¿Voleu fer alguna consulta sobre la normativa d'activitats? Emplenau el formulari

     Les consultes s'han de resoldre, comunicar a la persona que la formuli i publicar en el termini de dos mesos comptadors des de la seva recepció a la direcció general, tret que, en el termini màxim de deu dies i de forma motivada, la direcció general requereixi a la persona que formulat la consulta, informació addicional; en aquest cas s'interromprà el termini per resoldre.

     Subir