5. Desenvolupament del Pla d’Igualtat

1ª FASE COMPROMÍS DE L’ADMINISTRACIÓ
OBJECTIU: Iniciativa i compromís de la institució en la implantació d’una política d’igualtat

 

ACTUACIONS SITUACIÓ
Adopció per escrit del compromís en l’elaboració d’un Pla d’Igualtat en el punt 9 de l’Acord entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-F, STEI-i, UGT i USO mitjançant el qual es determinen els criteris generals del procés negociador en matèria de funció pública X
Acord de Consell de Govern de 24 d’octubre de 2008 que ratifica l’Acord anterior (BOIB núm. 154, d’1 de novembre) X

 

2a FASE COMISSIÓ D’IGUALTAT
OBJECTIU: Constitució d’un equip de treball permanent de la igualtat

 

ACTUACIONS SITUACIÓ
Creació de la comissió de feina i formació en igualtat el 15 de juny de 2009                                              X

 

3a FASE DIAGNÓSTIC DE SITUACIÓ
OBJECTIU: Comunicació, informació i sensibilització de la iniciativa i anàlisi de la situació per tal de conèixer quina és la realitat discriminatòria en cada àmbit administratiu

 

ACTUACIONS SITUACIÓ
Publicació a la pàgina web de la CAIB de l’inici dels treballs de la Comissió X
Posada a disposició del personal de l’adreça de correu electrónic plaigualtat@dgperson.caib.es, per tal que tenguin una participació activa en el Pla, fent arribar les seves aportacions o suggeriments X
Elaboració i difusió de díptics i cartells informatius X
Disseny del model d’enquesta que recollirà els indicadors quantitatius i qualitatius a analitzar
Recollida de dades quantitatives X
Recollida de dades qualitatives X
Anàlisi enquesta X
Realització del diagnòstic X
Actualització del diagnòstic X

 

4a FASE DEFINICIÓ DEL PLA D’IGUALTAT
OBJECTIU: En atenció als resultats del diagnòstic, marcar els objectius i fixar les estratègies per a la consecució d’una política d’igualtat

 

ACTUACIONS SITUACIÓ
Definició d’objectius                                                                             X
Fixació d’estratègies X
Definició del Pla d’Igualtat X

 

 

 

 

 

 

 

 

5a FASE IMPLANTACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT
ACTUACIONS SITUACIÓ
Presentació del Pla en la Comissió d'Igualtat                         X
Negociació del Pla en la mesa Sectorial de Serveis Generals
X
Negociació del Pla en la Comissió Paritària
X
Aprovació del Pla pel Consell de Govern
X

 

 

 

 

 

 

 

6a FASE IMPLANTACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT
OBJECTIU: Adopció de mesures concretes en aplicació de les estratègies fixades per a l’efectivitat de la política d’igualtat definida.
 
ACTUACIONS SITUACIÓ
Mesures d’implantació del Pla d’Igualtat, pendents de definir                          

 

 

 

7a FASE SEGUIMENT I AVALUACIÓ
OBJECTIU: Veure el punt 7 de l'Acord del Consell de Govern