Funcions de les persones responsables d'igualtat de les conselleries i organismes en relació amb el Pla d'Igualtat entre homes i dones de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (serveis generals)

 1. Difondre entre els companys i companyes la informació del Pla d'Igualtat que rebin dels distints òrgans responsables d'executar les accions que conformem el pla.
 2. Elaborar els estudis i informes previstos al Pla d'Igualtat.
 3. Assistir i participar a les reunions on se'ls convoqui, referents al Pla d'Igualtat.
 4. Assistir a la formació sectorial específica per a les persones responsables d'igualtat.
 5. Contestar qüestions que plantegin els companys i companyes sobre la matèria.
 6. Informar als companys i companyes sobre les novetats legislatives.
 7. Col·laborar amb la Comissió Tècnica de Seguiment del Pla d'Igualtat en l'execució del Pla.
 8. Detectar possibles situacions de discriminació per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i/o assetjament sexual i comunicar-les a la Comissió o al Servei de Prevenció de Riscs Laborals.
 9. Participar en la promoció de campanyes contra la violència de gènere que siguin iniciativa de la Comissió Tècnica de Seguiment del Pla d'Igualtat.
 10. Informar als companys i companyes de les novetats derivades de l'execució del Pla.
 11. Assistència a sessions ordinàries de la Comissió Tècnica de Seguiment del Pla d'Igualtat, prèvia sol·licitud.
 12. Rebre i tramitar les demandes i suggeriments dels companys i companyes en matèria d'igualtat de gènere.
 13. Informar sobre el procediment d'actuació davant situacions d'assetjament sexual o de discriminació per raó de sexe o d'orientació sexual, si algun company o companya els demana informació.