4.Metodologia

 

En l’esmentada Llei orgànica 3/2007, es preveu la realització d’una diagnosi prèvia a la construcció de mesures.

Des d’un principi, es va treballar amb un objectiu doble: recollir les percepcions i valoracions dels agents implicats en el disseny i la implantació del Pla d’igualtat al voltant de diferents àmbits d’anàlisi, així com l’anàlisi de les estadístiques amb relació a la plantilla.

Per respondre un i l’altra, s’ha realitzat una metodologia mixta quantitativa i qualitativa. Les tècniques empleades també combinen l’aspecte numèric amb el qualitatiu. Concretament: 

- L’anàlisi quantitativa es fonamenta en les fonts disponibles en diferents bases de dades de registre de personal i subministrades pels habilitats i les habilitades de personal de les conselleries i entitats. Concretament, les dades sobre la situació real de la plantilla provenen, fonamentalment, de l’explotació de la base de dades de registre de personal.

Atès que és una font dinàmica, d’actualització constant, que permet fer talls temporals, s’han adequat  quatre bases de dades per explotar-les estadísticament:

- base de dades de 2011 (a data 15 novembre),

- bases de dades de 2005 i de 2009 (a data 15 de desembre) i

- base de dades de 2011 depurada amb les persones que han treballat tot l’any i que ara ho fan a jornada completa a l’efecte de sou (a data 15 de desembre).

D’altra banda, els habilitats i les habilitades de personal de les conselleries i entitats proporcionaren dades sobre conciliació que no queden recollides a la base de dades de personal. 

- L’anàlisi qualitativa recull opinions i valoracions de personal i agents clau, mitjançant diferents tècniques: enquesta al personal (prop de 400 persones empleades públiques, recollides mitjançant un qüestionari), un grup de discussió, entrevistes, una anàlisi DAFO, un fòrum obert de debat virtual i una anàlisi de documents.

L’enquesta s’aplicà l’any 2010. El disseny de la mostra estableix un marge d’error del 0,05 i un nivell de confiança del 95% per a l’anàlisi univariable. Amb un univers de 5.271 empleats i empleades (corresponents a la base de dades a 15-12-2009), s’ha calculat una mostra inicial de 371 persones. Les variables sexe i règim jurídic (personal funcionari i laboral) han estat recollides de forma proporcional, de manera que no ha estat necessari fer ponderacions a posteriori. 

En tot moment, s’ha tingut cura de respectar la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal. Igualment, sovint s’han agrupat categories amb poques persones incloses per tal de respectar el secret estadístic previst en la Llei 3/2002 de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears.