Dades anuals

L’anàlisi de la bretxa salarial que presentam aquí s’ha duit a terme calculant el salari brut mensual. S’analitza, des d’una perspectiva de gènere, la despesa efectuada a la partida corresponent del capítol 1. Concretament, les despeses analitzades són les relatives al salari del personal funcionari i laboral dels serveis generals que presta serveis a totes les conselleries, organismes autònoms (l’Escola Balear d’Administració Pública -EBAP-, el Servei d’Ocupació de les Illes Balears -SOIB-, l’Institut d’Estadística de les Illes Balears -IBESTAT-, i l’Institut Balear de la Dona -IBDona) i altres entitats del sector públic instrumental amb personal funcionari adscrit (Ports de les Illes Balears, Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears -FOGAIBA-, l’Institut d’Estudis Baleàrics -IEB-, l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius -IBISEC- i Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears). Per tant, no inclou personal de l’Agència Tributària, personal docent i estatutari, del Servei de Salut, ni personal laboral del sector públic instrumental.

En primer lloc, s’analitza la despesa total destinada als salaris de dones i homes, complementada amb una anàlisi del personal que gaudeix de reduccions i excedències. En segon lloc, s’analitza la despesa en salaris destinada a dones i homes incorporant la variable de grup funcionarial. En tercer lloc, es fa una anàlisi de la bretxa salarial, incloent-hi variables relatives al grup funcionarial, el règim jurídic dels treballadors i les treballadores, del nivell educatiu i dels organismes o conselleries on treballen. Finalment, s’analitza el nombre de triennis reconeguts a homes i dones.

A continuació, podeu accedir a les dades per anys que fan referència a la despesa salarial total. Aquestes dades són analitzades des de distints punts de vista: despesa salarial per sexe, bretxa salarial mensual, bretxa salarial per règim jurídic...

Dades estadístiques per anys

2018

2019