L’any 2018, la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques va editar la Guia pràctica de corresponsabilitat familiar.

 

L’any 2020, es va fer una enquesta entre el personal dels serveis generals per conèixer millor quines eren les necessitats que s’havien de tenir en compte. L’enquesta, en què varen participar 1.986 treballadors i treballadores, va reflectir, entre d’altres aspectes, el repartiment desigual i la distribució estereotipada de les tasques domèstiques per sexes.

 

Ara la Guia s’ha revisat responent al mandat contingut en el III Pla d’Igualtat (2021-2024), el qual preveu accions destinades a difondre-la, així com la inclusió d’un nou apartat destinat a combatre els estereotips existents pel que fa a l’assumpció de responsabilitats en les tasques de la llar i en la cura dels infants i d’altres persones depenents.

 

La nova versió de la Guia ha estat no només revisada i actualitzada, sinó també ampliada i, a més s’ha acompanyat de material complementari:

 

Vídeo: 4 mesures per millorar la conciliació.

Manual breu: Com es fa per ser una família corresponsable?