Torna

Prova lliure d'ESO per a majors de 18 anys.

Estructura general de la prova

La prova s’organitza al voltant dels tres àmbits de coneixement següents:

  1. Àmbit de comunicació, que té com a referent curricular els aspectes bàsics del currículum corresponent a Llengua i literatura catalana, Llengua i literatura castellana i Llengua estrangera (anglès).
  2. Àmbit cientificotecnològic, que té com a referent curricular els aspectes bàsics del currículum corresponent a Matemàtiques, Ciències de la naturalesa, Tecnologies i els aspectes relacionats amb la salut i el medi natural de la matèria d’Educació física.
  3. Àmbit social, que té com a referent curricular els aspectes bàsics del currículum de Ciències socials, Geografia i Història, Educació per a la ciutadania, i els aspectes de percepció recollits en el currículum d’Educació plàstica i visual i de Música.

Les persones inscrites per fer la prova lliure s’han d’examinar, per escrit, de tres proves específiques, cada una basada en un dels àmbits de coneixement descrits a l’apartat anterior.

Així mateix, si superen la part escrita de l'àmbit de comunicació, s'han d'examinar, en una prova oral a l'àmbit de comunicació, de català, castellà I anglès.

Pel que fa a la prova de l'àmbit de comunicació, la part escrita representa el 80% de la qualificació i la part oral el 20% restant. Només es podran presentar a la prova oral aquells aspirants que hagin obtingut a la part escrita una qualificació mínima de dos (2) sobre vuit (8) a cadascuna de les tres matèries de l'àmbit.

El Servei d'Ordenació Educativa publicarà a aquesta pàgina web, i la direcció de cada centre al tauler d'anuncis, la relació definitiva de persones admeses a la prova oral.