Torna

Punt d'Informació Ambiental


LET'S CLEAN UP EUROPE 2021


Let 's Clean Up Europe és un programa europeu que promou la reducció, reutilització i reciclatge de residus a través d'accions de participació ciutadana i voluntariat.

En tot cas teniu en compte que d’acord amb la situació sanitaria en el moment de realitzar les accions i per tal de fer front a la COVID-19, s'hauran de complir totes les mesures preventives establertes.


1.- ANUNCI I INFORMACIÓ PER PREPARAR UNA ACCIÓ 

Us anunciam l'obertura de l'edició Let's Clean Up Europe 2021.

Aquest programa promogut des de la Comissió Europea i el Comitè Europeu de les Regions, té el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears a través de la Direcció General de Residus i Educació Ambiental, i enguany comptarà amb la col·laboració de l’entitat S.A.L. Ecovidrio (Erio). 

Es tracta d'una acció comuna a tota Europa, per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada al nostre entorn i promoure'n la recollida. 

Les accions de neteja de LCUE es podran dur entre l'1 de maig i el 30 de novembre de 2021.

En aquest sentit, si una entitat, centre educatiu, ajuntament, associació, etc, vol organitzar una acció d'aquestes característiques dintre de la campanya LCUE 2021 cal que llegiu el Manual per organitzar una actuació dintre de LCUE i formalitzar la vostra inscripció a través dels formularis, que us adjuntam abaix. Aquí també trobareu una declaració responsable per a la realització de l’activitat que haureu d’omplir i tornar signada, juntament amb una còpia del document (DNI) de la persona responsable, al correu electrònic pia@dgqal.caib.es 

És necessari que les actuacions que es realitzin s'identifiquin amb el logo de la campanya Let's Clean Up Europe, per exemple a les fotos que faceu de l'activitat. 

Enguany comptem amb material de suport per a les actuacions de recollida de residus (guants, bosses de plàstic reciclat, bosses de tela, bàscules, cartells informatius, bidons per la recollida de fragments de vidre, etcètera) que podrem lliurar als participants, en funció de la disponibilitat.

No obstant això, la Conselleria de Medi Ambient i Territori actua únicament com a col·laboradora del programa per a les Illes Balears, essent responsabilitat exclusiva dels organitzadors de les activitats l'obtenció de tots els permisos i autoritzacions necessaris segons l'acció a realitzar, la coordinació i preparació dels participants, assegurances, logística en general, i de les conseqüències derivades de la realització de l'activitat.

Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb el Servei de Qualitat Ambiental de la Direcció General de Residus i Educació Ambiental al telèfon (971 176 683) o enviant un correu a pia@dgqal.caib.es

En finalitzar la campanya donarem visibilitat de les actuacions que es realitzin, dels residus recollits, etc. Per això, al formulari d’inscripció, trobareu una casella de cumplimentació obligatòria, en la qual s’ha d’especificar expressament si s’autoritza o no a la Conselleria de Medi Ambient i Territori a utilizar el material gràfic resultant de l’activitat.


-> FORMULARI D'INSCRIPCIÓ (obert del 14 d'abril fins al 12 de novembre)

-> FORMULARI D'INSCRIPCIÓ DE LCUE-EUROPA

->  MANUAL 2021.doc MANUAL 2021.doc

->  DECLARACIÓ RESPONSABLE LCUE.pdf DECLARACIÓ RESPONSABLE LCUE.pdf


Al web de la campanya europea podeu trobar totes les eines de comunicació disponibles 

2.- RESULTATS DE LA CAMPANYA

-> PDF MEMÒRIA LCUE 2021

-> Arxiu Multimedia VIDEO

Edicions anteriors: LCUE 2016, LCUE 2017, LCUE 2018, LCUE 2019, LCUE 2020