Acord del Consell de Govern de dia 27 de març de 2009 de determinació de les activitats mediambientals a les quals és d'aplicació el sistema de declaració responsable previst en el Decret llei 1/2009, de 30 de gener, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears