Decret 11/2009, de 13 de febrer, de modificació de determinats articles del Decret 69/1997, de 21 de maig, de creació i règim jurídic de l'Institut Balear de la Natura (IBANAT), del Decret 71/2006, de 28 de juliol, de creació, d'organització i règim jurídic de l'empresa pública Espais de Natura Balear (ENB), i del Decret 115/2005, d'11 de novembre, pel qual s'estableix l'organització i el règim jurídic de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental