Acord del Consell de Govern de 15 de juny de 2012 pel qual es ratifica l'Acord de la Junta Rectora del Consorci de la Gola de 16 de maig de 2012 pel qual s'aprova la dissolució d'aquesta entitat i la integració dels seu actiu i passiu a l'entitat Espais de Natura Balears amb efectes de 30 de juny de 2012.