Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

29/07/2016

Reglament d'Execució (UE) 2016/1245 de la Comissió, de 28 de juliol de 2016, pel qual s'estableix una taula de correspondències preliminar entre els codis de la nomenclatura combinada contemplats en el Reglament (CEE) núm. 2658/87 del Consell i els codis de residus inclosos en els annexos III, IV i V del Reglament (CE) núm. 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als trasllats de residus (Text pertinent a l'efecte de l'EEE).

Residus

Links d'interés: