Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

23/06/2016

Reglament (UE) 2016/1005 de la Comissió, de 22 de juny de 2016, que modifica, pel que fa a les fibres d'amiant (crisotilo), l'annex XVII del Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE).

REACH

Links d'interés: