Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

21/09/2016

Reglament (UE) 2016/1688 de la Comissió, de 20 de setembre de 2016, que modifica l'annex VII del Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH), pel que fa a la sensibilització cutània.

REACH

Links d'interés: