Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

01/06/2016

Reglament (UE) 2016/863 de la Comissió, de 31 de maig de 2016, pel qual es modifiquen els annexos VII i VIII del Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH) pel que fa a la corrosió o la irritació cutànies, les lesions o irritacions oculars greus i la toxicitat aguda (Text pertinent a l'efecte de l'EEE).

REACH

Links d'interés: