Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

14/06/2016

Reglament (UE) 2016/918 de la Comissió, de 19 de maig de 2016, que modifica, a efectes de la seva adaptació al progrés tècnic i científic, el Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i barreges (Text pertinent a l'efecte de l'EEE).

Etiquetatge

Links d'interés: