Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

06/01/2016

Reglament d'Execució ( UE ) 2016/9 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, relatiu a la presentació conjunta i la posada en comú de dades de conformitat amb el Reglament ( CE ) n ° 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre , l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics ( REACH ) ( Text pertinent a l'efecte de l'EEE ) .

REACH

Links d'interés: