Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

14/01/2016

Reglament ( UE ) 2016/26 de la Comissió, de 13 de gener de 2016, que modifica , pel que fa als etoxilats de nonilfenol , l'annex XVII del Reglament ( CE ) n ° 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell , relatiu al registre , l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques ( REACH ) ( Text pertinent a l'efecte de l'EEE ) .

REACH

Links d'interés: