Resolució de la directora general de Patrimoni per la qual s'afecta al domini públic i s'adscriu a l'entitat pública Espais de Natura Balear la finca Planícia, propietat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, inscrita al Registre de la Propietat número 8 de Palma, finca 1529, tom 5718 de l'arxiu, llibre 39, foli 121 de Banyalbufar, de 188.748 m2, valorada en un milió 182.192 euros (1.182.192 '), actiu fix 100000006462-0 (exp 171/2010)