Resolució conjunta del conseller de Medi Ambient i de la Consellera d'Innovació, Interior i Justícia, de 21 de desembre de 2009 per la qual es determina l'adscripció a l'empresa pública ' Espai de Natura Balear' del personal i llocs de treball de l'Administració de l'Estat traspassats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de conservació de la naturalesa (Parc Nacional Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera)