Resolució del conseller de Medi ambient i Mobilitat sobre la pròrroga dels terminis per formular i notificar la declaració d'impacte ambiental dels projectes subjectes a avaluació d'impacte ambiental i per acordar l'exclusió o no d'afecció a la Xarxa Natura 2000.