Torna

Portal de voluntariat

Ajuts a les entitats de voluntariat de les Illes Balears per atendre les despeses d’assegurances del seu personal voluntari

El 18 de maig de 2023 es va publicar en el BOIB la convocatòria d’ajuts a les entitats de voluntariat de les Illes Balears per atendre les despeses d’assegurances del seu personal voluntari corresponents a l’any 2022 (BOIB núm. 66, de 18 de maig).


D'acord amb el Decret 16/2023, de 20 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 102, de 20 de juliol de 2023), l'exercici de la competència relativa al voluntariat correspon a la Direcció General d'Afers Socials de la Conselleria de Famílies i Afers Socials.


Una vegada finalitzat el termini per formular al·legacions a la proposta de resolució provisional, en data 29 de setembre de 2023 el director d'Afers Socials emet la proposta de resolució definitiva, la qual s'ha notificat de manera electrònica a les persones interessades perquè, en el termini de 7 dies naturals comptadors des de l'endemà de la seva recepció puguin acceptar l'ajut concedit o renunciar-hi a travès del tràmit "Acceptació de l'ajut" o "Renúncia de l'ajut" del procediment publicat a la Seu electrònica.

Una vegada transcorregut el termini esmentat, a falta de renúncia expressa a la concessió, s'entendrà que l'acceptan.


Atès que les entitats de voluntariat són persones jurídiques, és obligatori realitzar la tramitació per via telemàtica. Per poder accedir a la convocatòria és necessari disposar d’algun dels sistemes d’identificació i signatura electrònica (certificat electrònic, DNIe o Cl@ve permanent).


Per a qualsevol dubte podeu dirigir-vos a l’adreça de correu voluntariat@dgptv.caib.es, o bé al telèfon 971 17 73 01