Torna

Portal de voluntariat

ETS UNA ENTITAT DE VOLUNTARIAT O VOLS CREAR-LA?


                            

TRÀMIT D'INSCRIPCIÓ EN EL CEVIB

L’objectiu del Cens d'Entitats de Voluntariat de les Illes Balears (CEVIB) és identificar les entitats de voluntariat per poder planificar i elaborar polítiques de foment i suport al voluntariat d’acord amb la realitat.

La Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat és l’encarregada d’elaborar aquest cens, on s’inscriuran totes les entitats de voluntariat que ho sol·licitin i compleixin amb els requisits establerts en l’article 14 de la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears. Així mateix, aquest serà l’òrgan competent per a la modificació o actualització de les dades, i si s’escau, cancel·lar-ne la inscripció.

En el Cens d'Entitats de Voluntariat de les Illes Balears (CEVIB) s’inscriuran, a més de les anomenades entitats de voluntariat, és a dir, aquelles que d’acord amb l’article 14.1 de la Llei 11/2019, es troben integrades per persones voluntàries i desenvolupin una part o totes les seves actuacions mitjançant programes de voluntariat, aquelles entitats que agrupen diverses entitats de voluntariat i que d’acord amb l’article 14.3 de la Llei tenen la consideració d’entitats de segon nivell. Aquestes entitats, unes i altres, estaran legalment constituïdes i degudament registrades en els corresponents registres d’acord amb la normativa establerta.

En aquesta web trobareu, entre altres documents, el Decret pel qual es crea Cens d'Entitats de Voluntariat de les Illes Balears (CEVIB), l’Ordre per la qual es regula el seu funcionament i la Resolució que estableix el contingut de les inscripcions. Així mateix, trobareu tota la informació per poder realitzar els tràmits d’inscripció, comunicació de variació de les dades identificatives de l’entitat, cancel·lació i ratificació anual de la inscripció, així com el llistat de les entitats inscrites i la seva ubicació geogràfica.

- Llei 11/2019, de 8 de març, del voluntariat de les Illes Balears

- Decret 28/2022, de 25 de juliol, pel qual es crea el Cens d'Entitats de Voluntariat de les Illes Balears (CEVIB)

- Ordre 2/2023 del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 26 de gener de 2023 per la qual es regula el Cens d’entitats de voluntariat de les Illes Balears (CEVIB)

- Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s'estableixen el contingut de les inscripcions del Cens d'Entitats de Voluntariat de les Illes Balears

-

-

Tràmit d'inscripció       Llistat d'entitats censades       Mapa geogràfic      

--

GUIA ÚTIL DE LA LLEI 11/2019, DE VOLUNTARIAT DE LES ILLES BALEARS

El voluntariat és una matèria transversal que figura en una gran quantitat de normativa, estatal i autonòmica, i que afecta molts col·lectius.
A les Illes Balears hi ha un teixit associatiu divers, compromès i solidari, que cada dia fa front a milers de situacions amb l’objectiu d’aconseguir una societat més justa i més igualitària.
És intenció d’aquesta norma regular el voluntariat com a forma de participació, també és necessari indicar que es regula el voluntariat sense adjectius i no sols el voluntariat social.
La Llei estableix clarament que el règim que s'hi recull es refereix exclusivament a la vinculació entre entitats i persones voluntàries.
El paper de les administracions ha de ser el de donar suport i oferir cooperació amb l’objectiu d’innovar, millorar i promoure l’acció voluntària.
La responsabilitat pública i la coordinació interadministrativa són els eixos per donar al voluntariat l’impuls i el suport que necessita en aquests moments.
Amb aquest document volem fer una interpretació i una descripció senzilla i organitzada de la Llei 11/2019.

INSTRUCCIÓ 1/2022, DE 15 DE MARÇ, DE LA DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I VOLUNTARIAT, QUANT ALS REQUISITS ESTABLERS EN LA LLEI 11/2019, DE 8 DE MARÇ, DEL VOLUNTARIAT DE LES ILLES BALEARS, PEL QUE FA L'ACREDITACIÓ D'ANTECEDENTS PENALS

Des de diferents entitats s’han plantejat a la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat dubtes quan a la interpretació de la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears, pel que fa a l’acreditació d’antecedents penals, especialment per als casos que impliquen a menors d’edat. Per això, per tal d'aclarir dubtes interpretatius, podeu consultar aquesta Instrucció >>.

GUIA EXPLICATIVA DE COM FER UN PLA DE VOLUNTARIAT

L’aprovació de la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears diu que el paper de les administracions ha de ser el de donar suport i oferir cooperació amb l’objectiu d’innovar, millorar i promoure l’acció voluntària.

La responsabilitat pública i la coordinació interadministrativa són els eixos per donar al voluntariat l’impuls i el suport que necessita en aquests moments.

A les Illes Balears hi ha un teixit associatiu divers, compromès i solidari, que cada dia fa front a milers de situacions amb l’objectiu d’aconseguir una societat més justa i més igualitària.

Amb la intenció d’acompanyar les entitats i el teixit associatiu en general, hem volgut donar suport a les entitats per avançar cap al compliment de la Llei.

En aquesta guia relacionam tota la informació necessària per fer un pla de voluntariat i incorporam annexos com a eines per avançar i que poden ajudar-vos a disposar dels mínims per garantir un bon exercici del voluntariat.

Esperam que aquesta guia us sigui útil.

Directora general de Participació, Transparència i Voluntariat

 

SERVEI D'ACOMPANYAMENT I ASSESSORAMENT PER A ENTITATS DE VOLUNTARIAT

La Plataforma del voluntariat de les Illes Balears, amb el suport de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, us ofereix el suport i l'acompanyament en el desenvolupament i posada en marxa per a:

  • Constituir i formalitzar una entitat de voluntariat.
  • Crear i adaptar la documentació necessària, segons estableix la Llei 11/2019 de voluntariat de les Illes Balears.
  • Establir comunicació/col·laboració amb entitats de voluntariat i les Administracions Públiques.
  • Formar part activa de la xarxa d’entitats de voluntariat.
  • Estar informats des de les darreres novetats en matèria de voluntariat.

A més, la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat posa a l'abast de les entitats de voluntariat aquests instruments per facilitar la tasca de les entitats:

 

GUIES PRÀCTIQUES DEL VOLUNTARIAT

    


 

 


-