Torna

Portal de voluntariat

CENS D'ENTITATS DE VOLUNTARIAT DE LES ILLES BALEARS

(CEVIB)

-

L’objectiu del Cens d'Entitats de Voluntariat de les Illes Balears (CEVIB) és identificar les entitats de voluntariat per poder planificar i elaborar polítiques de foment i suport al voluntariat d’acord amb la realitat.

La Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat és l’encarregada d’elaborar aquest cens, on s’inscriuran totes les entitats de voluntariat que ho sol·licitin i compleixin amb els requisits establerts en l’article 14 de la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears. Així mateix, aquest serà l’òrgan competent per a la modificació o actualització de les dades, i si s’escau, cancel·lar-ne la inscripció.

En el Cens d'Entitats de Voluntariat de les Illes Balears (CEVIB) s’inscriuran, a més de les anomenades entitats de voluntariat, és a dir, aquelles que d’acord amb l’article 14.1 de la Llei 11/2019, es troben integrades per persones voluntàries i desenvolupin una part o totes les seves actuacions mitjançant programes de voluntariat, aquelles entitats que agrupen diverses entitats de voluntariat i que d’acord amb l’article 14.3 de la Llei tenen la consideració d’entitats de segon nivell. Aquestes entitats, unes i altres, estaran legalment constituïdes i degudament registrades en els corresponents registres d’acord amb la normativa establerta.

En aquesta web trobareu, entre altres documents, el Decret pel qual es crea Cens d'Entitats de Voluntariat de les Illes Balears (CEVIB), l’Ordre per la qual es regula el seu funcionament i la Resolució que estableix el contingut de les inscripcions. Així mateix, trobareu tota la informació per poder realitzar els tràmits d’inscripció, comunicació de variació de les dades identificatives de l’entitat, cancel·lació i ratificació anual de la inscripció, així com el llistat de les entitats inscrites i la seva ubicació geogràfica.

- Llei 11/2019, de 8 de març, del voluntariat de les Illes Balears

- Decret 28/2022, de 25 de juliol, pel qual es crea el Cens d'Entitats de Voluntariat de les Illes Balears (CEVIB)

- Ordre 2/2023 del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 26 de gener de 2023 per la qual es regula el Cens d’entitats de voluntariat de les Illes Balears (CEVIB)

- Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s'estableixen el contingut de les inscripcions del Cens d'Entitats de Voluntariat de les Illes Balears

-

-

Tràmit d'inscripció       Llistat d'entitats censades       Mapa geogràfic      

-

-

-