Torna

Portal de voluntariat

Fòrum Balear del voluntariat


Què és el forum del voluntariat?

L'article 19 de la Llei 3/1998, de 18 de maig, va crear el Fòrum Balear del Voluntariat com a l'òrgan consultiu de coordinació, de promoció de la participació de la ciutadania en les organitzacions de voluntariat, de foment de la formació de les persones voluntàries i de la investigació en matèries d'interès general reconegudes en la Llei.

Composició del Fòrum Balear del Voluntariat

De conformitat amb el que preveu el Decret 51/2021, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Decret 83/2015, de 25 de setembre, pel qual es regula la composició i el règim de funcionament del Fòrum Balear del Voluntariat, el Fòrum del Voluntariat està format pels membres següents:

-Presidenta: la persona titular de la conselleria que tengui les competències en matèria de voluntariat presidirà el Fòrum Balear del Voluntariat

-Vicepresidenta primera: la persona titular de la direcció general competent en matèria de voluntariat

-Vicepresident/a segon/a: la persona que ocupi la presidència de la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears

-Secretari/a (amb veu sense vot): una persona que sigui funcionària adscrita a la direcció general que tengui les competències en matèria de voluntariat. L'ha de designar el president o la presidenta del Fòrum

-Vocals:

a) Una persona en representació de l'Administració del Govern de les Illes Balears per cadascuna de les matèries següents: serveis socials, joventut, sanitat, medi ambient, cultura, esports, educació i universitat, i protecció civil. Aquestes persones han de ser proposades per la secretaria general de la conselleria competent per raó de la matèria.

b) Una persona en representació de cada consell insular.

c) Una persona en representació de l'Ajuntament de Palma.

d) Una persona en representació de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB).

e) Una persona en representació de la Universitat de les Illes Balears.

f) Una persona en representació del Consell de Cooperació, regulat en el Decret 1/2006, de 13 de gener, elegida entre les entitats que en formen part.

g) Vuit persones en representació de les entitats de voluntariat integrades en la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears. Seran proposades per la presidència de la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears a proposta de la seva Comissió Executiva entre les entitats que en formin part, d'acord amb criteris objectius de selecció. Preferentment aquestes persones han de ser voluntàries i pertànyer a entitats que tenguin per objecte diferents sectors d'actuació.

h) Vuit persones en representació de la resta d'entitats de voluntariat, no integrades en la Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears. La direcció general competent en matèria de voluntariat, anualment, promourà un procés per seleccionar els representants de cada una de les illes, d'entre les entitats inscrites al cens que presentin propostes. En cas de haver-hi més sol·licituds que places, es farà un sorteig. D'entre les vuit:

-Dues en representació de les entitats de voluntariat de l'illa de Mallorca.

-Dues en representació de les entitats de voluntariat de l'illa de Menorca.

-Dues en representació de les entitats de voluntariat de l'illa d'Eivissa.

-Dues en representació de les entitats de voluntariat de l'illa de Formentera.

i) Una persona en representació de l'entitat Fòrum d'Entitats del Tercer Sector de Menorca.


Sessions del Fòrum Balear de Voluntariat

-