Torna

Portal de voluntariat

ETS VOLUNTARI O VOLUNTÀRIA O HO VOLS SER?


                        

QUI POT SER VOLUNTARI O VOLUNTÀRIA?

REQUISITS:

Tota persona física que reuneix els següents requisits:

a) Que tenguin caràcter solidari i altruista.

b) Que tenguin una realització lliure i voluntària.

c) Que es duguin a terme sense contraprestació econòmica o material, sens perjudici del possible rescabalament de les despeses que l’acció voluntària els pugui ocasionar, si ho acorden així en el document de compromís.

d) Que es desenvolupin en el si d’una entitat de voluntariat, d’acord amb els seus programes de voluntariat.

e) Que tenguin caràcter complementari de les accions desenvolupades per les administracions, sense substituir les seves obligacions.

f) En cap cas no poden substituir ni amortitzar llocs de feina remunerats.

També tenen la consideració d’activitats de voluntariat les següents:

a) Les accions concretes i específiques, sempre que es facin en el si d’una entitat de voluntariat en el marc d’un programa de voluntariat.

b) Les que es desenvolupin mitjançant les tecnologies de la informació i comunicació que no requereixin presència física de les persones voluntàries a les entitats de voluntariat.

QUÈ NO TÉ LA CONSIDERACIÓ D'ACTIVITAT DE VOLUNTARIAT?

a) Les aïllades o esporàdiques, periòdiques o no, desenvolupades al marge d’entitats de voluntariat.

b) Les desenvolupades per raons familiars, d’amistat o bon veïnatge.

c) Les desenvolupades en virtut d’una relació laboral, funcionarial, mercantil o de qualsevol altra denominació en què hi hagi una

contraprestació econòmica; tampoc les activitats derivades d’obligacions jurídiques o de mesures judicials.

d) Les beques, amb contraprestació econòmica o sense, en què l’objectiu principal sigui la formació.

e) Els treballs de col·laboració social emmarcats en mesures de foment de l’ocupabilitat.

f) Les pràctiques no laborals i les pràctiques acadèmiques.

QUÈ HE DE FER PER SER VOLUNTARI O VOLUNTÀRIA?

El primer que t’aconsellam és fer-te les reflexions següents:

1a.  QUINES SÓN LES TEVES INQUIETUDS?

Potser t’agrada la natura, donar suport a persones grans, la cultura, els esports…

Quines són les teves aficions? 

En definitiva, en quin tema t’interessa fer voluntariat?

Puc triar quin àmbit faré voluntariat?

Per  descomptat. L’actuació voluntària és tan rica com la societat a la  qual li presta  servei. Per tant, pots cercar l’àmbit en el qual et trobis més inclinat a fer voluntariat.

Aquests són els àmbits en què estan classificades les actuacions de voluntariat:

─ Social

─ Internacional de cooperació

─ Ambiental

─ Cultural

─ Esportiu

─ Educatiu

─ Sociosanitari

─ D’oci i temps lliure

─ Comunitari

─ Protecció civil

És freqüent que una entitat pugui fer actuacions que es poden incloure dins més d’una àmbit, així i tot, sempre n’hi haurà una d’elles que és la principal.

2a.  DE QUANT DE TEMPS DISPOSES PER DEDICAR AL VOLUNTARIAT?

Segurament trobaràs una forma d’ajudar que s’ajusti al teu dia a dia

Puc triar fins on m'hi dedicaré?

Bàsicament tens tres tipus de dedicació:

a) Presencial: participar de manera física a la seu de l’entitat o en els llocs on fa voluntariat formant part d’un programa que té una duració determinada.

b) No presencial: participar sense presència física a l’entitat en tasques  relacionades amb millorar-ne el funcionament (comunicació, administració…) utilitzant tecnologies de la informació i de la comunicació.

c) Puntual o esporàdica: participar en accions puntuals tant si és presencial com si no és presencial.

 Dins les opcions que hi hagi, has de cercar la que més s’ajusti a les teves possibilitats d’ajuda i a les necessitats de l’entitat.

3a.  ON HAS D'ADREÇAR-TE?

Has d'entrar a formar part d’una de les moltes entitats de voluntariat.

Serà l’entitat qui t’informarà de les necessitats que té perquè li donis un cop de mà fent voluntariat.

4 a.  QUINS CONEIXEMENTS NECESSIT?

A totes les persones que fan voluntariat se’ls demana una formació bàsica

Necessit formar-me?
A totes les persones que fan voluntariat se’ls demana una formació bàsica.  

També, segons el tipus de voluntariat que vulguis triar se’t pot demanar una formació específica. L’entitat en què facis voluntariat ha de tenir prevista la formació que necessites perquè puguis fer voluntariat amb les millors condicions de seguretat i eficàcia per a tu i per a les persones beneficiàries.

A més d’aquesta hi ha altres entitats i/o institucions que ofereixen més formació i que reben el suport de l’Administració de la CAIB, estan a la teva lliure disposició:

─ Formació  bàsica i específica: Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears

PLAVIB - http://plataformavoluntariat.org/es/, telf. gratuït  900 10 29 79.

─ Formació específica: Universitat de les Illes Balears - https://voluntariat.uib.cat/ca/, telf. 971 25 97 18.

Tota la formació està pensada per a gent sense experiència, i és molt senzilla i agradable de fer. Serà l’entitat del voluntariat la que te informarà i orientarà sobre com assolir aquests coneixements.

També, segons el tipus de voluntariat que vulguis triar, se’t pot demanar una formació específica.

QUÈ ÉS EL DOCUMENT DE COMPROMÍS? ÉS UN CONTRACTE?

No és el mateix. El document de compromís no té validesa jurídica. Serveix per recollir els detalls del voluntariat què faràs; on es durà a terme, amb qui, quan, què necessites, etc.

L’entitat t’ho prepararà abans d’iniciar la teva tasca i el signareu per donar validesa a la vostra relació.

Més informació >>

 

QUINS SÓN ELS MEUS DRETS?

Entre d’altres, et volem destacar els següents:

─ Estar  assegurat o assegurada pels riscos  als quals puguis estar exposat o exposada.

─  Deixar el voluntariat i l’entitat de voluntariat quan ho consideris (avisant amb antelació).

─  Tenir una acreditació que t’identifiqui com a persona voluntària de l’entitat.

─  Tenir un certificat de la teva participació com  a voluntari o voluntària de l’entitat i es faran gestions perquè t’acreditin les competències que hagis assolit.

─ Rebre tot el suport i els mitjans que necessitis per part de l’entitat (informació, formació, orientació...).

QUINS SÓN ELS MEUS DEURES?

Entre d’altres, et volem destacar els següents:

─ Complir els acords signats al Document de compromís Més informació >>

─ Participar en les formacions necessàries que t’indiqui l’entitat.

─ Mantenir la confidencialitat de les informacions privades relatives a la tasca que desenvolupis.

─ No acceptar cap retribució econòmica o material de persones beneficiàries o de tercers.

SOM  MENOR D'EDAT, PUC FER VOLUNTARIAT?

Sí, sempre  que es compleixin els requisits següents:

─ Si ets major de 14 anys i menor de 16 has de disposar de l’autorització expressa dels teus progenitors, tutors o representants legals.

─ Si ets major de 16 anys i menor de 18 has de tenir el consentiment escrit dels teus progenitors, tutors o representants legals.

En qualsevol cas, disposaràs sempre d’una persona referent adulta responsable del programa.

EN CAS D'UN CONFLICTE, A QUI I A ON PUC ADREÇAR-ME?

En el Document de compromís Més informació >> figurarà a quina persona t’has de dirigir i què es farà per resoldre de forma satisfactòria qualsevol problema que et pugui sorgir amb l’entitat, una altra persona voluntària o una persona beneficiària.-

GUIES PRÀCTIQUES DEL VOLUNTARIAT

    


 

 

-