Torna

Portal de voluntariat

   GUIA PER AL TRÀMIT D'INSCRIPCIÓ EN EL CEVIB


                            

Quines entitats s'hi poden inscriure?

Les entitats de voluntariat:

Organitzacions privades sense ànim de lucre que compleixen activitats d'interès general i que han decidit que la participació voluntària de la ciutadania és un valor imprescindible per assolir la seva missió. Aquestes entitats han de

a) estar legalment constituïdes i inscrites en els registres corresponents,

b) estar integrades 

c) desenvolupar part o totes les seves actuacions mitjançant programes de voluntariat.

Les entitats que compleixin aquests requisits seran inscrites en la secció 1a del Cens d’entitats de voluntariat de les Illes Balears.

Les entitats de segon nivell d’àmbit territorial a les Illes Balears:

Entitats que agrupen diverses entitats de voluntariat.

Aquest tipus d’entitats seran inscrites en la secció 2a del Cens d’entitats de voluntariat de les Illes Balears

Punts d'accés al tràmit d'inscripció

La inscripció s’ha de fer a través del tràmit telemàtic creat a l’efecte, el qual es troba disponible a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Així mateix, el Portal de Voluntariat disposa d’un accés directe a aquest tràmit telemàtic.

Com iniciar el procediment?

Les entitats de voluntariat són subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques d’acord amb l’article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per la qual cosa la sol·licitud d’inscripció en el Cens, l'han de fer de manera telemàtica. Per a la formalització d’aquest tràmit es requereix disposar d’algun dels sistemes d’identificació i signatura electrònics reconeguts per aquesta Administració, ja sigui Cl@ve permanent, certificat digital o DNI electrònic.

Com acreditar la representació?

1. En cas d'utilitzar un certificat electrònic de representant per fer el tràmit telemàtic, no caldrà cap altra mena d’acreditació, ja que per a l’expedició d’aquest tipus de certificat ja us heu acreditat com a representant davant el corresponent organisme emissor.

Per aquest motiu, quan inicieu el tràmit telemàtic el sistema ho detectarà i de manera automàtica obtendrà les dades que consten en el vostre certificat electrònic per emplenar els camps del sol·licitant i la persona representant. Així mateix, en l’apartat «Mitjà d’acreditació de la representació» constarà «Certificat digital o no aplica».

2. En el cas d’utilitzar un certificat electrònic de persona física haureu d’indicar que ho feu en «representació d’un tercer». El sistema reconeixerà el vostre certificat electrònic i emplenarà de manera automàtica el camp «dades del representant» amb les contingudes en el vostre certificat. A continuació haureu d’indicar les dades de l’entitat a la qual representau en l’apartat «dades del sol·licitant».

En aquest cas teniu dues formes d’acreditar la representació:

a) Mitjançant la inscripció en el Registre electrònic d’apoderaments (REA). En cas d’indicar que el vostre apoderament es troba inscrit en el REA, des de la Direcció General es faran les corresponents consulta i verificació de l’apoderament mitjançant el sistema electrònic habilitat a l’efecte, sense que sigui necessari que aporteu cap tipus de documentació acreditativa.

b) Mitjançant documentació acreditativa de la representació. En aquest cas, en l'apartat «Mitjà d’acreditació de la representació» haureu de marcar l’opció «altres» i especificar la documentació que així ho acredita (poders, escriptures...).

Així mateix, teniu dues formes d’acreditar-ho:

b.1) Aportant la documentació acreditativa corresponent en la pantalla 3 «Annexau» del tràmit telemàtic.

b.2) Indicant que la documentació acreditativa ja es troba en poder de l’Administració: en l’apartat K del formulari d'inscripció (Formulari 1) haureu d’identificar el document de què es tracta, així com l'expedient o número de registre d’entrada i òrgan administratiu on es troba dipositat per tal que la Direcció General pugui recaptar aquesta documentació.

 

Sol·licitud d'Inscripció d'una entitat de voluntariat

Les entitats de voluntariat han d’emplenar i signar tant el formulari d’inscripció com el formulari del programa de voluntariat de què disposa aquest tràmit, ja que ambdós són obligatoris per poder finalitzar el tràmit telemàtic.

Sol·licitud d'inscripció d'una entitat de voluntariat de segon nivell

Les entitats de segon nivell han d’indicar en el formulari d’inscripció si disposen de personal voluntari dins la seva organització.

En cas de no disposar de personal voluntari no és necessari emplenar i signar el segon formulari, corresponent al programa de voluntariat. En canvi, en cas de declarar que disposen de personal voluntari dins la seva organització, han d’emplenar i signar també el formulari del programa de voluntariat.

Formularis de què disposa el tràmit

a) Formulari d’inscripció. Aquest formulari inclou tota la informació de l’entitat, així com les seves dades generals, i ha d’anar signat electrònicament.

Dins el primer formulari s’ha d’indicar si la inscripció se sol·licita per a una entitat de voluntariat o per a una entitat de segon nivell. En aquest darrer cas, també s’ha d’indicar si disposa de personal voluntari dins la seva organització.

b) Formulari de programes de voluntariat. Aquest formulari és obligatori per a les entitats de voluntariat i per a aquelles entitats de segon nivell que disposin de personal voluntari.

En aquest formulari s’han d’incloure les dades sobre el personal voluntari de què es disposa, així com del pla i dels programes actius que té l’entitat en el moment de la inscripció en el Cens. També ha d’anar signat electrònicament.

IMPORTANT: El tràmit telemàtic no permetrà registrar la sol·licitud si els dos formularis no han estat signats

Dades obligatòries, opcionals i múltiples

Els formularis contenen camps amb dades obligatòries i opcionals, i d’altres amb resposta múltiple. El formulari no es podrà finalitzar mentre no constin emplenats tots els camps amb dades considerades obligatòries.
Documentació que s'hi ha d'adjuntar

Les pòlisses de responsabilitat civil i d’accidents que cobreixin els riscs als quals està exposat el personal voluntari de què es disposa. Els darrers rebuts de pagament corresponents a les pòlisses d’assegurances. La documentació acreditativa de la representació, llevat que el tràmit es faci mitjançant un certificat digital de representat o en cas de constar la seva inscripció en el Registre electrònic d’apoderaments (REA). Aquesta documentació pot ser aportada en la pantalla 3 «Annexau» del tràmit telemàtic.Així mateix, si la documentació ja es troba en poder de l’Administració, teniu el dret a no tornar-la a presentar, però serà necessari indicar-ho així en l’apartat K del formulari d'inscripció (Formulari 1), identificant el document de què es tracta, així com l'expedient o número de registre d’entrada i òrgan administratiu on es troba dipositat, per tal que la Direcció General pugui recaptar aquesta documentació. Les entitats de segon nivell que no disposin de personal voluntari no cal que adjuntin cap documentació al tràmit, llevat de l’acreditativa de la representació en cas de ser necessari.
Ambits sectorials d'actuació del voluntariat

En aquest apartat heu d’indicar sobre quin àmbit d’actuació desenvolupa la vostra entitat l’activitat de voluntariat. Es consideren àmbits d’actuació sectorials els següents:
a) Voluntariat social: els programes que es desenvolupen mitjançant la intervenció en les persones i la realitat social davant situacions de vulneració, privació o falta de drets, o oportunitat per assolir una millor qualitat de vida i més cohesió i justícia socials. La finalitat d’aquest voluntariat és la defensa de la qualitat de vida de les persones i els grups que per diverses raons pateixen exclusió social i desigualtat, amb vocació de transformació social i de visibilització de les causes estructurals que generen aquesta situació.
b) Voluntariat internacional de cooperació al desenvolupament: els programes relacionats tant amb l’educació per al desenvolupament, com a part del procés educatiu i de transformació, com amb la promoció per al desenvolupament, en allò que sigui relatiu a l’acció humanitària i la solidaritat internacional, sens perjudici de les activitats duites a terme pels cooperants, que es regeixen per la seva normativa específica.
c) Voluntariat ambiental: els programes que tenen per objectiu disminuir l’impacte negatiu de les activitats humanes sobre el medi ambient i posar en valor el patrimoni natural existent, les espècies animals i vegetals, els ecosistemes i recursos naturals, duent a terme, entre d’altres, accions de protecció i recuperació de la flora i la fauna i la biodiversitat natural dels diferents hàbitats; de defensa del medi forestal, de conservació i millora de l’aigua i altres elements del medi hídric, el litoral, les muntanyes i la resta d’elements del paisatge natural; d’educació i sensibilització mediambiental; de protecció dels animals, i qualsevol altra que contribueixi a protegir, conservar i millorar el medi ambient.
d) Voluntariat cultural: els programes que promouen i defensen el dret a la cultura i, en particular, la integració cultural de totes les persones, la promoció i protecció de la identitat cultural, el patrimoni i la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la participació en la vida cultural.
e) Voluntariat esportiu: els programes que promouen i defensen la cohesió ciutadana i social, sumant als valors propis del voluntariat els inherents a l’esport, fomentant la dimensió comunitària en el desenvolupament de la pràctica esportiva en qualsevol de les seves manifestacions.
f) Voluntariat educatiu: el voluntariat que, com a acció planificada i combinada amb el sistema i la comunitat educativa, millori les possibilitats de dur a terme activitats complementàries, per contribuir a reduir les possibles desigualtats i donar a conèixer als destinataris altres realitats socials, mitjançant programes, entre d’altres, d’aprenentatge i servei.
g) Voluntariat sociosanitari: els programes que combinen la promoció de la salut, la prevenció de malalties, l’assistència sanitària, la rehabilitació o l’atenció social amb l’objectiu de preservar el benestar mental, emocional i físic de les persones destinatàries, alhora que donen suport i orientació a les famílies i a l’entorn més proper.
h) Voluntariat d’oci i temps lliure: els programes que formen i sensibilitzen en els principis i valors de l’acció voluntària mitjançant el desenvolupament d’activitats en l’àmbit de l’educació no formal, que fomenten el desenvolupament i el creixement personal i grupal de manera integral, impulsant habilitats, competències i aptituds en les persones que afavoreixin la solidaritat i la inclusió, per aconseguir el compromís, la participació i la implicació socials.
i) Voluntariat comunitari: el voluntariat que afavoreix la millora i la promoció integral de la comunitat mitjançant el foment de les relacions socials, el sentiment de comunitat i la corresponsabilitat social, amb la qual cosa es contribueix decididament i activament a la cohesió social i al foment de la participació ciutadana. Promou la sensibilització i s’orienta a la millora de les condicions de vida de la comunitat, generant teixit social i vertebrant una societat solidària, activa, crítica, compromesa i corresponsable en la recerca de solucions a les necessitats socials.
j) Voluntariat de protecció civil: el voluntariat que col·labora regularment en la gestió de les emergències, en les actuacions determinades per la legislació estatal i autonòmica en matèria de protecció civil i la normativa específica que la desplega.
Com emplenar l'apartat del pla de l'entitat?

Els plans de voluntariat de les entitats de voluntariat són els instruments que recullen els aspectes relatius a la gestió de les persones voluntàries en el si de l’entitat i dels diferents programes de voluntariat de l’entitat.

En aquest apartat del formulari de programes de voluntariat (Formulari 2) heu d’indicar el nom del pla (indicant el nom de l’entitat) i fer una breu descripció del tipus de voluntariat de l’entitat, el procés d’incorporació, la formació bàsica necessària, la disponibilitat mínima i màxima de les futures persones voluntàries i la persona responsable del voluntariat. Així mateix, hi ha un camp en què podeu indicar el web on es troba publicat el pla (si en disposau).
Com emplenar l'apartat de programes de voluntariat?

El programa de voluntariat és el document formal que l’entitat de voluntariat elabora de cadascun dels programes que desenvolupa, amb l’objectiu de recollir de manera sistematitzada els objectius, les funcions de les persones voluntàries, els recursos necessaris, la formació necessària, la persona responsable, el sistema de coordinació i la participació de les persones voluntàries.

Per emplenar aquest apartat del formulari de programes de voluntariat (Formulari 2) heu d’indicar el nom del programa i la data de la seva aprovació, així com fer una breu descripció de les accions concretes que desenvolupa, incloent-hi les finalitats i els objectius del programa, les funcions de les persones voluntàries implicades en el programa i el seu procés formatiu. Així mateix, disposau d’un apartat per indicar el web on es troben publicats (si en disposau).

Cal recordar que tenir un programa de voluntariat és un dels requisits que ha de complir una entitat de voluntariat, d’acord amb l’article 14.1 de la Llei 11/2019, i que com hem dit es tracta d’un document formal que l’entitat, d’acord amb l’article 15.2.n) de l’esmentada Llei, té el deure d’aportar a requeriment de l’administració competent en matèria de voluntariat.

 

Quants programes es poden inscriure?

D’acord amb l’article 14.1 de la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears, les entitats de voluntariat han de desenvolupar una part o totes les seves actuacions mitjançant programes de voluntariat. Per tant, per sol·licitar la inscripció en el CEVIB l’entitat haurà d’acreditar que compta almanco amb un programa de voluntariat.

No obstant això, si disposau de més d’un programa el tràmit permet descriure fins a cinc programes. En cas de disposar de més de cinc programes, indiqueu únicament aquells que considereu més representatius de la vostra organització.

Quina cobertura han de tenir les pòlisses d'assegurances del personal

D’acord amb l’article 15.2.j) de la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears, les entitats de voluntariat tenen el deure de disposar d’assegurances que cobreixin els riscs i els accidents als quals puguin estar exposades les persones voluntàries en la realització de la seva acció de voluntariat, incloent-hi possibles responsabilitats civils a tercers.

Així mateix, com a conseqüència d’aquest deure, i segons l’establert a l’article 10.d) de la Llei 11/2019, les persones voluntàries tenen dret d’estar assegurades pels riscs a què puguin estar exposades en dur a terme la seva acció de voluntariat, incloent-hi possibles responsabilitats civils a tercers.

Per aquest motiu, les pòlisses d’assegurances que s’han d’aportar per sol·licitar la inscripción en el CEVIB hauran de cobrir les persones voluntàries de l’entitat davant el risc d’accidents i de responsabilitat civil a tercers..

Inscripció en el Cens

La Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat resoldrà la sol·licitud d’inscripció en el termini de tres mesos comptadors a partir de l’endemà de la data de presentació de la sol·licitud. La resolució d’inscripció contendrà les dades identificatives de l’entitat, el número i la secció assignada d’inscripció en el Cens.

Com es reben les notificacions?

Les notificacions que es facin en el marc d’aquest procediment s'efectuaran de manera telemàtica, i seran posades a disposició de la persona interessada en la seva Carpeta Ciutadana de la Seu Electrònica del GOIB5 (la qual requereix certificat digital o Cl@ve per accedir-hi). A l’hora d’efectuar una notificació electrònica en el marc d’aquest procediment s’enviarà un avís de la seva posada a disposició a l’adreça electrònica indicada en el formulari d’inscripció.

.
Comunicació de variació de les dades inscrites

Les entitats inscrites en el Cens tenen l’obligació de comunicar les variacions que afectin les dades d'identificació de l’entitat en el termini d’un mes des de la modificació. La manca de comunicació d’aquesta variació pot causar que es tramiti la cancel·lació de la seva inscripció.

 
Ratificació anual de les dades inscrites en el Cens

Les entitats inscrites en el Cens tenen l’obligació de ratificar o comunicar la variació de les dades inscrites dins el primer trimestre de cada any. Dins aquest tràmit, les entitats que disposin de personal voluntari hauran d’annexar així mateix el darrer rebut de pagament de les assegurances d’accidents i responsabilitat civil del personal voluntari.

 

 


-