Torna

Projecte policia XPO

desc_POLICIAXPOH.png

El programa informàtic Policia XPO és una eina gratuïta a disposició dels ajuntaments de les Illes Balears per avançar cap a una plataforma de gestió i coordinació de les policies locals com a sistema global de coordinació de les policies locals per garantir la interoperabilitat dels sistemes d’informació i procediments de l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears amb els dels ajuntaments, compartir dades i possibilitar l’intercanvi d’informació i coneixement.

El dia 26 d’abril de 2017 mitjançant conveni de col·laboració l’empresa pública Servei d’Informàtica Local de Menorca, SA  (SILME S.A) va cedir a l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears una aplicació informàtica per a la gestió i coordinació de les Policies Locals, denominada Policia XPO, amb la finalitat que l’Administració autonòmica pugui proporcionar a totes les Policies locals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears un software de gestió policial integral, desenvolupat exclusivament amb mitjans públics, que permeti implementar un sistema efectiu de coordinació de policies locals i, a la vegada, que possibiliti la integració de les policies locals de les Illes Balears amb el SEIB 112, facilitant així l’intercanvi d’informació en temps real amb les agències d’emergències que s’hi integren.

Posteriorment, l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears va  subscriure convenis amb diversos ajuntaments per realitzar proves pilot i dissenyar el pla operatiu d’implementació del programa Policia XPO.  A partir d’aquestes proves inicials, la Direcció General d’Emergències i Interior de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat vol impulsar un nou programa de coordinació de l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears, en línia amb els programes de policia tutor i d’educació viària, en el qual s’estableixi un marc d’actuacions homogeni que serveixi de guia als municipis en la implementació i evolució de l’aplicació informàtica Policia XPO.

Com va nèixer el projecte?

El cap d'informàtica de l’empresa pública Servei d’Informàtica Local de Menorca, SA (SILME S.A), juntament amb quatre policies de diferents municipis de Menorca varen iniciar aquest projecte durant l'any 2010 per tal de tenir un programa gratuït que aconseguís du la gestió policial de cada ajuntament.

Durant dos anys, es va treballar de manera conjunta definint les principals funcionalitats i treure una primera versió funcional. Gràcies a l'esforç comú, es va aconseguir implantar de manera progressiva a tots els ajuntaments de Menorca, on ara ja cada un dels 8 municipis de l'Illa ho empren i estan coordinats, tenint la possibilitat de fer consulta d'informació entre ells a través de l’aplicació Policia XPO.