Passa 10.  Comunicació del mecanisme de compensació simplificada. Comunicació dels criteris de repartiment en autoconsum col·lectiu

a) Comunicació del mecanisme de compensació simplificada

Per a l’aplicació del mecanisme de compensació simplificada, els consumidors acollits a aquest han de trametre directament a l'empresa distribuïdora, o a través de la comercialitzadora, el mateix contracte o, si escau, l'acord de compensació d'excedents entre tots els subjectes participants, en el qual se’n sol·licita l'aplicació. En el cas d'autoconsum col·lectiu sense excedents, s'ha de trametre el mateix acord entre tots els consumidors afectats.

En el següent enllaç, es pot obtenir un model exemple de contracte que no té caràcter oficial:

b) Comunicació dels criteris de repartiment en autoconsum col·lectiu

Els consumidors participants que es trobin associats a la mateixa instal·lació de generació han de pertànyer a la mateixa modalitat i han de comunicar de forma individual a l'empresa distribuïdora, directament o a través de l'empresa comercialitzadora, un mateix acord signat per tots els participants que reculli els criteris de repartiment, d'acord amb l'establert en l'annex I del Reial decret 244/2019.