Passa 3. Procediment posterior a la sol·licitud per a l'obtenció dels permisos d'accés i de connexió

Una vegada presentada la sol·licitud per a l’obtenció dels permisos d’accés i de connexió d’acord amb la passa anterior, el procediment és el que s’exposa a continuació.

1. Procediment general

a) Subsanació o inadmissió de la sol·licitud

En cas que sigui necessari, el gestor de la xarxa disposa d’un termini de vint dies, des de la recepció de la sol·licitud, per requerir l’esmena de les deficiències o errors de la sol·licitud o, si escau, per notificar-ne la inadmissió. Només es pot fer un màxim de dos requeriments d’esmena de la mateixa sol·licitud.

En cas que no es faci en el termini esmentat abans, s’entén que la sol·licitud ha estat admesa a tràmit, excepte en els casos d’inadmissió indicats en l’article 8.a) i 8.b) del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre. 

El sol·licitant disposa de vint dies, des de la notificació del requeriment d’esmena, per presentar la informació requerida. En cas que no es contesti en aquest termini o en el que recull el requeriment, suposarà la inadmissió de la sol·licitud.

En el cas que sigui necessari l’enviament de documentació complementària s’ha de trametre DE NOU tota la documentació a l’empresa distribuïdora que correspongui, a les adreces electròniques següents:

Conexiones.edistribucion@enel.com, nnss@valldesollerenergia.com, sampolenergia@sampol.com.

Una vegada que el titular hagi respost als requeriments, l’empresa distribuïdora disposa de vint dies per notificar l’admissió o la inadmissió de la sol·licitud. En cas que no es respongui en el termini establert, la sol·licitud s’entén com a admesa. 

b) Avaluació de la sol·licitud

Una vegada admesa la sol·licitud, l’empresa distribuïdora ha de valorar l’existència de capacitat d’accés i la viabilitat de la connexió. L’empresa distribuïdora ha de comunicar al titular el resultat de l’avaluació, que pot ser:

  • Acceptació de la sol·licitud quan hi hagi capacitat d’accés i viabilitat de la connexió. L’empresa distribuïdora ha de comunicar una proposta prèvia.
  • Denegació de la sol·licitud quan hi concorrin els supòsits establerts en l’article 9 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, i s’ha de notificar aquesta circumstància, que suposa la finalització del procediment d’accés i de connexió.

c) Proposta prèvia

En cas que l’avaluació de la sol·licitud determini que hi ha capacitat d’accés i que és viable la connexió, l’empresa distribuïdora ha de notificar al sol·licitant la seva proposta de conformitat amb el que estableix l’article 12 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre.

El termini màxim, comptador des que la sol·licitud s’admeti a tràmit, perquè l’empresa distribuïdora remeti la proposta prèvia és el següent:

  • Per a instal·lacions amb punt de connexió amb la xarxa de distribució a una tensió inferior a 1 kV: cinc dies per a instal·lacions de fins a 15 kW i que no requereixin fer instal·lacions de nova extensió de xarxa i quinze dies en la resta dels casos.
  • Per a instal·lacions amb punt de connexió amb la xarxa de distribució a una tensió igual a 1 kV i inferior a 36 kV: trenta dies.

c) Acceptació de la proposta

Una vegada que s’ha rebut la proposta de punt de connexió i de les condicions tècniques i econòmiques d’accés per part de l’empresa distribuïdora, se li ha de comunicar l’acceptació o no de la proposta en un termini màxim de trenta dies (en cas de disconformitat, el procediment que s’ha de seguir està establert en l’article 14 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre).

Per a l’acceptació del punt de connexió i de les condicions tècniques i econòmiques, s’ha de trametre per correu electrònic a l’empresa distribuïdora un document mitjançant el qual es manifesta que s’accepta el punt de connexió (obteniu el document e-distribución, obteniu el document de Vall de Sóller). En aquest escrit ha de constar el número de referència i les adreces d'enviament, segons correspongui, que són: Conexiones.edistribucion@enel.com, nnss@valldesollerenergia.com, sampolenergia@sampol.com.

NOTA: en el cas d’instal·lacions en què sigui necessària la redacció d’un projecte tècnic per a l’execució, juntament amb el document d’acceptació del punt de connexió, si ho sol·licita l’empresa distribuïdora, s’ha de trametre a aquesta una còpia del projecte tècnic de la instal·lació.

d) Emissió dels permisos d'accés i de connexió

Una vegada acceptades pel sol·licitant del punt de connexió les condicions tècniques d’accés i de connexió i les condicions econòmiques de connexió, l’empresa distribuïdora, en un termini màxim de vint dies des de l’acceptació o, si escau, des de la signatura de l’acord de pagament, ha d’emetre els permisos d’accés i de connexió.

2. Procediment abreujat

Els productors d’energia de potència instal·lada no superior a 15 kW es poden acollir al procediment abreujat per a l’obtenció dels permisos d’accés i de connexió, que serà el mateix que el procediment general, però els terminis es reduiran a la meitat.

3. Caducitat del permisos d'accés i connexió

Els permisos de connexió caduquen un cop transcorreguts cinc anys des de la seva obtenció i sempre que no hagin obtingut l’autorització administrativa d’explotació (en instal·lacions d’autoconsum de petita potència, s’entén en el moment de la tramitació de la instal·lació davant la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic).